Čo znamenajú jednotlivé tituly a ako ich písať

Ak má vysokoškolský učiteľ vedecký titul aj akademickú hodnosť, správne sa má v úradnom styku oslovovať vedecko-pedagogickým titulom, ak nemajú titul docent alebo profesor, oslovujú sa akademickým titulom pán doktor, pán magister, nie vedeckým titulom.

študent, maturita
Ilustračné foto.
Autor:

Čo znamenajú jednotlivé tituly a ako ich písať

 • Bc. – akademický titul bakalár – absolventi študijného programu prvého stupňa, píše sa pred menom (s medzerou), napr. Bc. Zuzana Nová, ako oslovenie sa nepoužíva
 • Mgr. – akademický titul magister – absolventi štúdia podľa magisterského študijného programu (ďalej len „magisterské štúdium"), píše sa pred menom, oslovenie: pán magister/pani magisterka
 • Ing. – inžinier, udeľuje sa absolventom druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v technických, ekonomických a poľnohospodárskych študijných odboroch, píše sa pred menom, oslovenie: pán inžinier/pani inžinierka
 • Ing. arch.- inžinier architekt, udeľuje sa absolventom druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore architektúra, píše sa pred menom, oslovenie: pán inžinier/pani inžinierka
 • MUDr. – akademický titul doktor všeobecného lekárstva (v skratke MUDr.) – absolventi štúdia doktorských študijných programov v oblasti všeobecného humánneho lekárstva, píše sa pred menom, oslovenie: pán doktor/pani doktorka
 • MDDr. – akademický titul doktor zubného lekárstva – absolventi doktorského štúdia v oblasti zubného humánneho lekárstva, píše sa pred menom, oslovenie: pán doktor/pani doktorka
 • PhD. – akademický titul doktor, resp. philosophiae doctor – absolventi 3. stupňa vysokoškolského štúdia, píše sa za menom a priezviskom a oddeľuje sa od priezviska čiarkou, napr. Mgr. Ján Mráz, PhD., oslovenie: pán doktor/pani doktorka
 • RNDr. – doktor prírodných vied, udeľuje sa v prírodovedných študijných programoch po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce, píše sa pred menom, oslovenie: pán doktor/pani doktorka
 • PharmDr. – doktor farmácie, udeľuje sa vo farmaceutických študijných programoch po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce, píše sa pred menom, oslovenie: pán doktor/pani doktorka
 • PhDr. – doktor filozofie, udeľuje sa v spoločensko­vedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programoch po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce, píše sa pred menom, oslovenie: pán doktor/pani doktorka
 • JUDr. – doktor práv, udeľuje sa v právnických študijných programoch po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce, píše sa pred menom, oslovenie: pán doktor/pani doktorka
 • PaedDr. – doktor pedagogiky, udeľuje sa v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce, píše sa pred menom, oslovenie: pán doktor/pani doktorka
 • ThDr. – doktor teológie, udeľuje sa v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie po rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce, píše sa pred menom, oslovenie: pán doktor/pani doktorka

Vedecké hodnosti

 • CSc. – hodnosť kandidát vied sa už neudeľuje, ale môže sa používať, nositelia sú oprávnení používať akademický titul doktor, resp. philosophiae doctor (v skratke PhD.), píše sa za menom, napr. doc. PhDr. Eugen Veselý, CSc., ako oslovenie sa nepoužíva, v tomto prípade je oslovenie pán docent
 • DrSc. – doktor vied, doctor scientiarum, udeľuje sa vysokou školou alebo SAV odborníkom na určitý vedný odbor, oslovenie: pán doktor/pani doktorka
 • píše sa za menom, predtým udelený akademický titul PhD. alebo CSc. sa už neuvádza, napr. Ing. Ján Mráz, DrSc.
 • doc. – docent – vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, udeľuje sa po úspešnom absolvovaní habilitačného konania v príslušnom odbore,
 • píše sa pred akademický titul a meno v skratke doc. s malým začiatočným písmenom, napr. doc. Ing. Eva Dunajská, PhD., oslovenie: pani docentka
 • prof. – profesor, vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, udeľuje sa po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania v príslušnom odbore
 • píše sa pred akademický titul a meno v skratke prof. s malým začiatočným písmenom, predtým udelený vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent sa už neuvádza, napr. prof. Ing. Jana Hollá, PhD., oslovenie: pani profesorka/pán profesor
 • Dr. h. c. – titul doctor honoris causa je čestné slovné označenie, ktoré udeľuje vysoká škola osobnostiam za ich osobný prínos vo vymedzenej oblasti spoločenského života,
 • píše sa pred vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, akademický titul a meno, napr. Dr. h. c. prof. Ing. Ján Mráz, DrSc.
 • profesor emeritus/emeritný profesor – čestný titul, ktorý udeľuje rektor vysokej školy profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako riadny profesor (vo funkcii profesora) a naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí,
 • píše sa za priezvisko, za akademický titul PhD., resp. CSc. alebo vedeckú hodnosť DrSc., oddeľuje sa čiarkou a spravidla sa píše v plnom znení, napr. prof. Ing. Ján Mráz, DrSc., emeritný profesor, oslovenie: pán profesor/pani profesorka

Latinské pomenovania niektorých titulov a vedeckých hodností

 • MUDr. – medicinae universae doctor – doktor medicíny, doktor všeobecného lekárstva
 • PhDr. – philosophiae doctor – doktor filozofie
 • Dr. – doctor – všeobecné označenie
 • Ing. – ingénieur – inžinier
 • Mgr. – magister – absolvent magisterského stupňa štúdia
 • Bc. – bakalár – absolvent bakalárskeho stupňa štúdia
 • CSc. – candidatus scientiarum – kandidát vied
 • DrSc. – doctor scientiarum – doktor vied
 • PhD. – philosophiae doctor – vedecká hodnosť doktor filozofie

Ako osloviť ľudí s viacerými titulmi, ako písať skratky

 • ak má vysokoškolský učiteľ vedecký titul aj akademickú hodnosť, správne sa má v úradnom styku oslovovať vedecko-pedagogickým titulom (pán docent/pani docentka, resp. pán profesor/pani profesorka), ak nemajú titul docent alebo profesor, oslovujú sa akademickým titulom pán doktor, pán magister, nie vedeckým titulom. Napr. doc. Juraj Bryndza, PhD. – pán docent
 • nositeľa viacerých titulov oslovujeme vyšším titulom, napr. prof. Ing. Zdena Krátka, CSc. – pani profesorka, doc. JUDr. Michal Lackovič, PhD. – pán docent
 • neskôr získané tituly sa píšu pred titulmi získanými skôr, napr. JUDr. Ing. Anton Plachý
 • lekára/lekárku s vedeckou hodnosťou doc. alebo profesor oslovujeme pán docent/pán profesor, resp. pani docentka/pani profesorka
 • ženu s akademickým titulom či vedeckou hodnosťou oslovujeme „pani“ bez ohľadu na vek – pani doktorka, pani inžinierka, pani docentka
 • skratky pedagogických titulov prof. (profesor), doc. (docent) sa píšu pred akademickými titulmi s malým začiatočným písmenom (prof. PhDr. Ján Táraj, DrSc.)
 • aj dočasne priznané pedagogické tituly hosťujúci profesor, hosťujúci docent ( v skratke hosť. prof. a hosť. doc.) sa uvádzajú pred menom a ostatnými titulmi (hosť. doc. Ing. Jarmila Uličná, PhD.)
 • skratky vedecko-akademických hodností PhD. (doktor filozofie) a umelecko-akademických hodností ArtD. (doktor umenia) sa uvádzajú za menom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou ((PaedDr. Matej Považaj, PhD.)
 • obdobne sa píšu skratky vedeckých hodností CSc. (kandidát vied) a DrSc. (doktor vied) priznané podľa starších predpisov (doc. PharmDr. Peter Zaňák, CSc.)
 • titul čestný doktor sa uvádza skratkou Dr. h. c. (doctor honoris causa) pred menom a ostatnými titulmi (Dr. h. c. Václav Havel)
 • skrátená forma titulov doktorského štúdia sa píše skratkou Dr. s veľkým začiatočným písmenom, uprednostňovať treba úplnú oficiálnu formu (ThDr., PaedDr., PharmDr. a pod.).
 • nesprávne je uvádzať skratky titulov s malým začiatočným písmenom, napr. dr., ing. alebo inž.
 • skratky vojenských a policajných hodností sa píšu s malým začiatočným písmenom pred menom a ostatnými titulmi, za skratku sa píše bodka
 • ak sú pred menom uvedené tituly, hodnosť sa uvádza pred nimi (genmjr. JUDr. Albert Gajdoš)

Čítajte viac

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
maturita, maturant

Otestujte sa: Ktoré slová či vety sú napísané správne?

13.03.2017 15:25

Maturantov čaká prvá skúška - písomné testy, aj zo slovenského jazyka. Pravda priniesla viacero článkov o slohu aj najčastejších gramatických chybách, je čas sa otestovať.

trieda, žiaci

Nielen pre maturantov: Najčastejšie omyly pri používaní slovenčiny

10.03.2017 07:00

Pripravili sme pre vás prehľad o tom, ako správne písať cudzie slová, ako skloňovať slová, pri ktorých to môže byť často problematické, a mnoho ďalších pravidiel slovenčiny.

e-mail, pošta, poštová schránka, klávesnica, enter, nevyžiadaná pošta, spam

Desať pravidiel e-mailu

09.03.2017 06:00

Prinášame 10 pravidiel, ktoré by ste mali dodržiavať pri písaní e-mailu.

Basketbalový klub Petržalka

Basketbalový klub Petržalka

23.03.2017 00:26

BK Petržalka - OZ, cieľom klubu je viesť deti a mládež k pravidelnému športu. Máme cca 60 dievčat, vek 8-16 rokov v mládežníckych družstvách a prípravkách v Petržalke

Tobias Ellwood

Londýn má nového hrdinu. Britský politik zachraňoval zraneného policajta

22.03.2017 21:32

Britský tajomník pre záležitosti Blízkeho východu Tobias Ellwood zasahoval pri záchrane zraneného policajta.

Rex Tillerson

USA vyzvali spojencov na zintenzívnenie boja proti IS

22.03.2017 21:17

Tillerson vyzval členov medzinárodnej koalície, ktorá bojuje proti IS na území Iraku a Sýrie, aby vo vyššej miere prispeli k úsiliu o porazenie tejto skupiny.

Útok v Londýne,

Svet reaguje na útok v Londýne: Terorizmus je absolútne zlo

22.03.2017 20:04

Poprední svetoví politici vyjadrili, po zrejmom teroristickom útoku v Londýne, Británii podporu a solidaritu.