Povinná školská dochádzka v zahraničí. Aké povinnosti majú rodičia?

08.04.2016 11:57
učiteľka, žiak, škola, tabuľa, vzdelávanie
Ilustračné foto. Autor:

Žijeme v globalizovanom svete. Je pomerne bežné, že rodičia cestujú za prácou do zahraničia a deti idú s nimi. Viete, aké povinnosti z toho vyplývajú pre rodičov, ak chcú, aby si ich dieťa plnilo povinnú školskú dochádzku v zahraničí? Poradíme vám v kontexte práve platných nariadení.

Zákonný zástupca žiaka plniaceho si povinnú školskú dochádzku v zahraničí je povinný:

 • Prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole v Slovenskej republike.
 • Písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v škole mimo územia SR, resp. o povolenie individuálneho vzdelávania v zahraničí. Zároveň požiada aj o učebnice z predmetov, z ktorých bude vykonávať komisionálne skúšky. Tie určí riaditeľ kmeňovej školy.
 • Až na základe povolenia riaditeľa školy, kde je dieťa zapísané, môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.
 • Doručiť do kmeňovej školy (do ktorej bolo dieťa rozhodnutím riaditeľa školy prijaté) učebný plán (program, kurikulum), ktorý žiak absolvuje v zahraničnej škole. V prípade, že ho nemá zákonný zástupca k dispozícii, mal by ho zaslať neodkladne po vycestovaní, najneskôr do 30 dní po príchode do krajiny pobytu a vždy pri eventuálnej zmene školy.
 • Po vycestovaní najneskôr do 30 dní predložiť riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Následne predložiť tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa § 23 písm. b) školského zákona.
 • Pred ukončením pobytu v zahraničí doručiť výber povinne voliteľných premetov pre aktuálny ročník (druhý cudzí jazyk, etická výchova, resp. náboženská výchova a pod.) v zmysle školského vzdelávacieho programu a učebných plánov kmeňovej školy.
Zákony v školskej praxi
Zákony v školskej praxi Autor: RAABE
 • Na klasifikáciu a povolenie komisionálnych skúšok zaslať/predložiť pred príchodom zo zahraničia, prípadne hneď po príchode do SR:

  žiadosť o komisionálne preskúšanie – nezabudnúť uviesť ročníky, za ktoré žiada komisionálne preskúšanie,

  doklad o absolvovaní a ukončení ročníka v zahraničí (notársky overenú kópiu),

  úradne overený preklad vysvedčenia a hodnotiacu škálu, ak nie je súčasťou vysvedčenia.

So zámerom orientovať sa v množstve zákonov, vyhlášok, nariadení, smerníc a pokynov nielen ministerstva školstva, ktoré upravujú všetky oblasti činnosti a prevádzky škôl a školských zariadení vydalo nakladateľstvo RAABE publikáciu Zákony v školskej praxi.

V jednotlivých kapitolách a článkoch nájdu nielen učitelia a riaditelia škôl, ale aj rodičia zrozumiteľný výklad právnych predpisov platných pre základné, stredné aj špeciálne školy.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#práca v zahraničí #povinná školská dochádzka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk