Dobrá klíma a vzťahy v škole majú vplyv na výsledky žiakov

, 11.11.2017 11:45
škola, žiak, učiteľ, tabuľa, matematika,...
Ako sú na tom slovenské školy s dobrou klímou? Autor:

Dobrá klíma v prostredí, kde má človek žiť a fungovať, je nevyhnutná. V prostredí, ktoré nie je príjemné, zhovievavé, podnetné, nemôžeme dlhodobo existovať a podávať aj primerané výsledky. To sa týka v prvom rade škôl. Deti potrebujú k svojmu rastu a dobrým výsledkom príjemné prostredie, príjemný kolektív, spolužiakov a učiteľov. Kto všetko toto prostredie vytvára? Sú to len učitelia alebo žiaci?

Veľa odborníkov dnes o dobrej klíme hovorí a definuje jej zmysel. Na Slovensku je jednou z nich aj školská psychologička Kornélia Ďuríková, ktorá sa tejto téme venuje viac.

„Jednou z veľmi podceňovaných, no kľúčových oblastí dobrého fungovania škôl sú vzťahy v školách. Práve vzťahy v školách vo všetkých rovinách a teda učiteľ-žiak, učiteľ-učiteľ, učiteľ-vedenie a škola–rodičia, je to, čo robí dobrú školu dobrou. Atmosféra v škole má zásadný dopad aj na kvalitu vyučovania a kvalitu učenia sa a v konečnom dôsledku i na vedomostné výsledky žiakov,“ vysvetľuje zmysel dobrej klímy na školách školská psychologička Kornélia Ďuríková.

A ako sú na tom slovenské školy? Poznajú princíp dobrej klímy?

Podľa Ďuríkovej sú práve dobré vzťahy v školách, a nielen medzi učiteľom a žiakom, ale vo všetkých rovinách kľúčom k dobrej škole. „Myslím si, že naše školy sú z tohto hľadiska na tom dosť zle a to práve podmieňuje aj slabé výsledky našich žiakov v rôznych testovaniach alebo celkovo kvalitu školstva,“ hovorí školská psychologička.

Čo všetko dobré vzťahy ovplyvňujú?

Aj učitelia a rovnako aj rodičia si musia uvedomiť, že dobré vzťahy a dobrá klíma nie je iba o žiakoch a učiteľoch. Škola je prostredie, v ktorom študenti trávia väčšinu svojho času, na druhej strane je to inštitúcia, v ktorej sa stretávajú s pedagógmi, vedením školy a ostatnými zamestnancami a nakoniec tu vstupuje aj samotný rodič. Všetci tu nejakým spôsobom vytvárajú vzťahy a atmosféru, preto netreba zabúdať aj na dobré vzťahy medzi rodičmi a školou.

„Dobré vzťahy v školách sú nielen prevenciou pred šikanou alebo iným problémami v správaní žiakov, ale majú zásadný dopad na kvalitu vzdelávania. Dokazuje to mnoho výskumov zo sveta. Je to ale komplexná téma, ktorá zahŕňa množstvo oblastí. Podstatné je vedieť, že tu nejde len o vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, ale aj medzi učiteľmi navzájom, učiteľmi a vedením a konečnom dôsledku aj medzi školou a rodičmi,“ opakuje Ďuríková.

Aké sú to dobré školy? Ako ich poznáme?

„Dobré školy majú dobrú atmosféru, panujú v nej vynikajúce vzťahy na všetkých úrovniach. Myslím si, že za každou dobrou školou sa schováva vynikajúci riaditeľ s otvorenou mysľou, ktorý svojim prístupom ku škole a ľuďom v nej formuje celý jej charakter,“ tvrdí školská psychologička.

Čo potom predstavuje charakter? „Pod pojmom charakter školy sa chápe skupina hodnôt, vlastností na základe, ktorých škola rozmýšľa, rozhoduje sa a koná. Je to tiež skupina hodnôt, ktoré škola prezentuje smerom do vnútra škola, ktorými sa prezentuje smerom von, ku komunite a ku ktorým vedie aj svojich žiakov. V škole s dobrým charakterom dosahujú žiaci dobré výsledky, vedomosti. Škola, ktorá má rozpadnutý charakter, dosahuje zlé, v lepšom prípade priemerné vedomostné výsledky,“ opisuje ďalej Ďuríková.

Prečo je dôležitý formovať charakter? „Cieľom dnešných škôl by malo byť vychovávať a vzdelávať deti a mládež k tomu, aby z nich vyrástli múdri a charakterní ľudia. Aby vedeli svoju múdrosť využívať v dobro spoločnosti a seba a nie ju zneužívať. Byť len múdrym -natlačiť do detí fakty a vedomosti – to je v dnešnom komplikovanom svete málo. Školy musia bezpodmienečne rozmýšľať aj v kontexte dobrého charakteru človeka,“ hovorí školská psychologička.

Ako sme na tom u nás? „Je to niečo, čo na Slovensku ešte nemá ucelenú koncepciu či podobu. Som presvedčená, že sú školy, ktoré sa venujú charakteru a možno o tom ani nevedia. Sú to väčšinou školy, ktoré majú vynikajúceho riaditeľa, výborné vzťahy vo všetkých rovinách, skvelú a hodnotovo orientovanú atmosféru, sú náročné a dosahujú vynikajúce vedomostné výsledky,“ hodnotí situácia na Slovensku Ďuríková.

Kde majú dobrú klímu?

Charakteru v školách sa dnes venuje veľká pozornosť vo svete. Základným kameňom dobrého charakteru školy je dobrá atmosféra v školách a dobré vzťahy.

„Veľmi dobre majú problematiku prepracovanú vo Veľkej Británii, kde sa téme venujú naozaj veľmi pozorne. Rozvoju charakteru na školách sa venoval aj výskum, ktorý realizovalo britské ministerstvo školstva v minulom školskom roku (2015/2016). Výskumu sa zúčastnilo 880 škôl a vyšlo z neho veľa zaujímavých informácií a veľmi praktických rád. Výstup ukázal, že kľúčom k dobrej škole, charakternej škole je silný líder, kultúra školy orientovaná na rozvoj charakteru a dobré vzťahy plné úcty a rešpektu,“ uzatvára problematiku dobrej klímy školská psychologička Kornélia Ďuríková.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vzťahy v škole #Učitelia #študenti práva #prostredie v škole #dobrá klíma
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk