Fínsky vzdelávací systém je príkladom pre mnohé krajiny

, 14.03.2018 20:00
skola ziak
Fínske školy sú vzorom pre mnohé krajiny, v čom sa odlišujú od ostatných? Za vynikajúcimi výsledkami v rámci celosvetových rebríčkov sú aj reformy, ktorými si fínsky vzdelávací systém za posledné desaťročia prešiel. Autor:

Všeobecne sa o fínskych školách hovorí len v dobrom a majú skutočne vynikajúcu povesť. Mnoho odborníkov sa už niekoľko rokov snaží zistiť, čo stojí za ich úspechom a pre veľa krajín sú zároveň aj vzorom. Fínske školy sú tak inšpiráciou pre mnohé krajiny, ktoré sa snažia implementovať podobné metódy, ktoré používajú už spomínané fínske školy.

Fínske školstvo za svoje pozitívne hodnotenie určite vďačí aj vynikajúcemu postaveniu v rámci globálneho rebríčka škôl. Tu sa totiž Fínsko umiestnilo v prvej desiatke, Slovensko na 37. priečke. Fíni sa pravidelne umiestňujú na vrchole medzinárodného rebríčka testovania vedomostí žiakov v PISA.

Aké je teda fínske školstvo? Základným piliermi sú kvalita, efektívnosť, rovnosť, spravodlivosť a internacionali­zácia. Okrem toho štát dbá na to, aby mal po ukončení povinnej školskej dochádzky každý žiak právo na rovnaké vzdelanie bez ohľadu na finančnú situáciu rodičov.

„Poskytovanie rovnakých príležitostí pre všetkých občanov na vysokokvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu je dlhodobým cieľom fínskej vzdelávacej politiky. Tá je postavená na princípoch celoživotného vzdelávania a bezplatného vzdelávania. Vzdelanie sa považuje za kľúč ku konkurencieschop­nosti a blahobytu spoločnosti,“ píše o edukačnom systéme fínsky portál www.oph.fi.

„Základným princípom fínskeho vzdelávania je poskytovanie rovnakých príležitostí na vzdelávanie a rast každému žiakovi alebo študentovi. Podpora pre študentov zohráva kľúčovú úlohu. To znamená odstránenie prekážok učenia – fyzické, postojové alebo pedagogické, včasné zásahy, podporu a blaho,“ píše ďalej spomínaný portál.

Fíni kladú dôraz na kvalitné vzdelanie, pretože je považované za významný zdroj prosperity štátu. Štúdium je preto zdarma, takmer všetky školy sú vo Fínsku štátne alebo verejné, pričom výučba na základných školách vyplýva z národného vzdelávacieho plánu. Pred nástupom do školy môže dieťa bezplatne využiť jeden rok predškolskej prípravy – tzv. „prípravka“.

Z histórie

V roku 1866 bol zriadený národný školský systém. O tri roky neskôr bola pod Ministerstvom školstva zriadená Dozorná rada pre vzdelávanie, inšpekciu, monitorovanie a riadenia školského systému vo Fínsku.

Fínske školstvo však prešlo výraznou transformáciou a reformou v minulom storočí. Veľký dôraz sa začal klásť na vysokú kvalitu základného školstva – vytvorenie spoločnej základnej školy. Ďalšia reforma sa týkala stredného vzdelania – vytýčenie všeobecného a odborného. Okrem toho prešla reformou aj profesionalizácia učiteľov a pedagógov, zadefinovalo sa minimálne vysokoškolské vzdelanie, dôraz sa začal klásť na učiteľskú prax prepojenú s výskumom, zlepšovanie výučby a na vedecky podložené riešenia problémov.

Fíni však s reformami nekončia – plánujú zrušiť predmety a zaviesť vyučovanie tzv. tém – tento model sa momentálne testuje a plánuje sa zaviesť do roku 2020.

Kvalifikovanosť

Povolanie učiteľ je vo Fínsku uznávanou profesiou a v očiach verejnosti má výrazný rešpekt. Učitelia tak majú v spoločnosti rovnaký status ako napríklad lekári alebo právnici.

Pedagogické fakulty vo Fínsku majú prísny výber uchádzačov. Učitelia sú nakoniec vyberaní len z 10 % najlepších absolventov a do škôl sa dostanú učiť len vysoko kvalifikovaní a angažovaní učitelia – teda tí najlepší z krajiny. Aj po nástupe do profesie sa učitelia neustále vzdelávajú a štát im zabezpečuje rôzne formy vzdelávania.

Aké sú fínske školy?

Do školy nastupuje dieťa vo veku sedem rokov, pričom prvých šesť rokov nie je podrobené testom. Hovorí sa, že žiaci tu nepoznajú domáce úlohy, či písomky a skúšanie. Fínske školy a učitelia sú neformálni, učitelia a žiaci si tykajú.

Cieľom základného vzdelávania je podporiť rasť žiakov voči ľudskosti a etike, poskytnúť im vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre život. Základné vzdelávanie trvá deväť rokov (žiaci od 7 – 16 rokov) a je neselektívne, to znamená, že školy si nevyberajú svojich študentov. Školy si vypracovávajú vlastné učebné osnovy v rámci národných základných učebných osnov.

Učitelia žiakov neporovnávajú, ale hodnotenie je založené najmä na povzbudení. Učitelia si sami určujú hodnotenie a toto hodnotenie chápu učitelia ako nástroj na povzbudzovanie žiakov k zodpovednosti. Učia ich robiť vlastné rozhodnutia a tým aj plánovanie si vlastného života. Za študijné výsledky žiaka je zodpovedná konkrétne škola a pedagógovia. Prvou štandardizovanou skúškou je až maturitná skúška.

Fínske školy sú tiež známe svojou voľnosťou. Individuálny prístup k žiakom je ďalším znakom fínskeho modelu vzdelávania. Fínski učitelia majú voľnú ruku v tom, ako si môžu výučbu zorganizovať.

Prečo sa im darí?

Čomu teda môžu Fíni vďačiť za svoje dobré meno v rámci vzdelávacieho modelu, ktorý u nich funguje?

Za úspechmi môžu stáť premyslené reformy, prispôsobovanie vzdelávania požiadavkám a zmenám, ktoré si vyžadujú trendy vo svete, rovnaké možnosti vzdelávanie pre všetkých – základné vzdelávanie a bezplatné vzdelávanie, investície do vzdelávania, výber kvalitných pedagógov a ich neustály tréning.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#fínske školstvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk