Žiaci sa čoraz častejšie stretávajú s kyberšikanou

, 11.10.2018 21:00
kyberšikana - dieťa pri počítači - problém so...
Kyberšikanovanie treba brať rovnako vážne ako šikanu. Autor:

Ministerstvo školstva vydalo novú smernicu k prevencii a riešeniu šikanovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá platí od 1, septembra 2018. A keďže dnešné deti trávia veľa času na internete a sociálnych sieťach, okrem šikany spomína smernica aj kyberšikanovanie.

Internet je úžasným pomocníkom pri vzdelávaní, ale rovnako je aj miestom, kde sa deti a mládež stretávajú s rôznymi prejavmi agresie, rasistických útokov, ponižovania a iných násilných prejavov. Pod rúškom anonymity sa tak môže vyjadrovať a šikanovať na internete ktokoľvek, čo vedie mnohých ľudí k tomu, aby začali na niekoho útočiť aj prostredníctvom internetu. Agresor získava na internete viac sebavedomia a jeho agresivita sa môže ďalej stupňovať.

Ako môžeme charakterizovať šikanovanie? Podľa smernice je to správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka. Šikanovaním rozumieme aj úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.

Agresor tak chce najmä ublížiť druhé fyzicky alebo psychicky, pričom práve medzi deťmi sú časté aj väčšie skupiny žiakov, ktoré šikanujú konkrétneho žiaka. Šikanovanie sa prejavuje fyzickým útokom, slovným osočovaním – urážky, nadávky, výsmech, zosmiešňovanie. Okrem toho to môžu byť aj príkazy na vykonanie určitej veci proti vôli obete, veľmi často je šikanované dieťa obeťou vyhrážok, vydierania, zneužitie osobných údajov, fotografií, šírením nepravdivých a vymyslených informácií. Šikanovanie vedie až k vyčleneniu obete z kolektívu, pričom ostatní spolužiaci a žiaci začnú obeť šikany ignorovať.

V čom spočíva kyberšikana? Podľa smernice je kyberšikanovanie priamou formou šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno-komunikačných technológií, napríklad telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí, na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa môže vyskytovať v spojení s inými formami šikany.

Smernica ďalej upozorňuje na znaky, ktorými sa kyberšikanovanie vyznačuje.

„Kyberšikanovanie má najčastejšie tieto znaky:

  • sociálna prevaha alebo psychická prevaha agresora, nie je nutná fyzická prevaha;
  • útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete;
  • agresor spravidla nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útok s ohľadom na anonymitu a odstup, ktoré informačno-komunikačné technológie umožňujú;
  • útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie ako inými spôsobmi;
  • agresor je schopný uskutočniť útok z rôznych miest;
  • útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase;
  • obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť;
  • obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora;
  • zverejnené informácie, fotografie, audiozáznamy a videozáznamy môže byť náročne odstrániť z internetu.“

Pozor na dôsledky!

A tak nielen šikanovanie, alej aj kyberšikanovanie by rodičia a učitelia nemali brať na ľahkú váhu. Treba tomu venovať vysokú pozornosť, dôsledky sú vážne.

Šikanovanie môže podľa smernice napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku. Pedagogický zamestnanec či odborný zamestnanec, ktorému je známy prípad šikanovania a neprijme žiadne opatrenie, môže byť stíhaný najmä za trestný čin (neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví).

Zdroj: MŠVVaŠ SR

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#kyberšikana #šikana
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku