Poplatky za štúdium a uznávanie dokladov. Ako ich ovplyvní brexit?

, 06.03.2019 14:00
študentka, škola, stredoškoláčka
Zmení brexit poplatky za štúdium v Spojenom kráľovstve, či ovplyvni uznávanie dokladov o štúdiu? Autor:

O brexite sa v posledných mesiacoch neustále hovorí, pretože ovplyvní mnohé oblasti a jednou z nich aj vzdelávanie a školstvo. Ministerstvo školstva na svojej stránke prinieslo základné informácie vo vzťahu k brexitu na jednotlivých úrovniach vzdelávania a tiež aj v súvislosti s uznávaním dokladov o vzdelaní a programu Erasmus+.

Aj keď momentálne nie je ešte úplne isté, akou formou sa vystúpenie Spojeného kráľovstva uskutoční, tak už teraz sa dá predpokladať, aké zmeny môžu prípadne očakávať slovenskí študenti, ktorí sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve. Mnohí študenti zo Slovenska tiež plánujú štúdium aj v Spojenom kráľovstve a v tejto súvislosti sa môžu obávať, ako to ovplyvní priamo ich.

Ako je to s uznávaním dokladov? Ovplyvní brexit ich uznávanie? Študenti, ktorí plánujú pokračovať napríklad v štúdiu na vysokej škole, sa nemusia obávať. „V prípade uznávania dokladov o vzdelaní nadobudnutých v Spojenom kráľovstve na účely ďalšieho štúdia (akademické účely) nepríde k zmenám v procese uznávania. Nastavené procesy uznávania dokladov o vzdelaní na účely ďalšieho štúdia ostanú zachované,“ informuje ministerstvo na svojej stránke.

Brexitom sa podľa rezortu školstva nemenia postupy uznávania dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu a iné účely. Postup ostáva zachovaný tak ako doteraz. „Uznanie dokladu o maturitnej skúške alebo inej záverečnej skúške vydaného zahraničnou strednou školou a dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou základnou školou na účely pokračovania v štúdiu alebo iné účely, s výnimkou uznania odbornej kvalifikácie, je v zmysle § 36 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií v kompetencii príslušného okresného úradu odboru školstva v sídle kraja.“

A ako je to s neukončeným štúdium? „V prípade neukončeného vzdelania je zaradenie žiaka do príslušného ročníka na základe ročníkového vysvedčenia vydaného zahraničnou základnou a zahraničnou strednou školou v kompetencii riaditeľa školy v Slovenskej republike.“

Ako to bude s poplatkami za štúdium?

Čo sa týka vysokých škôl a univerzít, tak toto závisí od konkrétnych štátov a nie je priamy súvis s členstvom v EÚ. Podľa ministerstva umožňuje Spojené kráľovstvo študentom z krajín EÚ a EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) študovať na britských vysokých školách a univerzitách za rovnakých podmienok, aké majú aj domáci študenti. Hovoríme tak predovšetkým o poplatkoch za štúdium a k jednoduchšiemu prístupu k študentským pôžičkám. „Britská vláda prisľúbila, že pre študentov z EÚ, ktorí začínajú štúdium v akademickom roku 2018/2019 alebo 2019/2020, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako to je v súčasnosti, a to bez ohľadu na to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne opustí EÚ.“ Dá sa predpokladať, že v budúcnosti budú študenti z EÚ platiť vyššie sadzby a poplatky, podobné tým, aké už v súčasnosti platia študenti z tretích krajín (mimo EÚ a EZVO).

Základná škola a slovenský žiak

Školopovinné deti Slovákov, ktoré navštevujú školu na území Spojeného kráľovstva, budú pokračovať v rovnakom režime ako doteraz. „Takýto žiak môže na základe žiadosti zákonného zástupcu vykonať komisionálne skúšky na Slovensku, a to z predmetov, ktoré určí riaditeľ jeho kmeňovej školy (najmä zo slovenského jazyka, prípadne dejepisu či geografie). Konanie komisionálnych skúšok je na báze dobrovoľnosti, čiže je to možnosť, nie povinnosť.“ A čo v prípade, že by sa rodičia so školopovinným žiakom chcel vrátiť naspäť? Ak sa rodičia rozhodnú vrátiť na Slovensko, po ukončení vzdelávania mimo územia SR musí žiak vykonať komisionálne skúšky a na základe nich riaditeľ jeho kmeňovej školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

Erasmus+

Do programu Erasmus+ sa neustále zapája veľa slovenských študentov a teší sa veľkej obľube. Patrí totiž medzi významné iniciatívy EÚ a študenti sa o túto možnosť skutočne zaujímajú. Ovplyvní brexit aj samotný Erasmus+?

„Ak sa dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ neratifikuje, od 30. marca 2019 sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať primárne a sekundárne právo EÚ a Spojené kráľovstvo sa stane treťou krajinou. S cieľom zintenzívniť prípravy na dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vydala Európska komisia 30. januára 2019 návrh nariadenia, ktoré určuje ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich aktivitách vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte brexitu.“

„Keďže k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ dôjde počas programového obdobia programu Erasmus+ (2014 – 2020), je cieľom tohto návrhu zabezpečiť, aby sa v prípade neratifikovania dohody o vystúpení pokračovalo v prebiehajúcich aktivitách vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva. Toto opatrenie sa bude uplatňovať na prebiehajúce aktivity vzdelávacej mobility v programe Erasmus+, ktoré sa začali pred 30. marcom 2019 (s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom).“

Čo ak by sa dohoda o vystúpení neratifikovala? „Znamenalo by to, že súčasní účastníci programu Erasmus+ z EÚ27 a zo Spojeného kráľovstva by museli prerušiť aktivity vzdelávacej mobility. To by malo veľmi rušivý vplyv na samotných žiakov, študentov, ako aj na ich vysielajúce a hosťujúce inštitúcie. Plánované nariadenie predstavuje možnosť, ako zabezpečiť riadne pokračovanie prebiehajúcich aktivít vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Takéto aktivity budú naďalej oprávnené a účastníci ich budú môcť v zmluvne dohodnutom termíne riadne dokončiť.“

Všetko o brexite nájdete TU.

Zdroj: minedu.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Brexit #brexit a štúdium
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku