Čo všetko by mali rodičia budúcich prvákov vedieť o zápise na ZŠ?

, 30.03.2019 11:00
prváci, škola, začiatok školského roka
Tento rok príde k zápisu do 1. ročníka podobný počet detí ako v minulom roku. Autor:

Zápis dieťaťa do základnej školy je veľkým krokom pre budúceho prváčika a aj samotných rodičov. V septembri sa totiž zmení život dieťaťa a aj jeho režim bude vyzerať inak ako doteraz. Čo všetko by mali rodičia vedieť pri zápise do prvého ročníka?

Už budúci týždeň to začína – od 1. apríla začínajú zápisy prvákov pre školský rok 2019/2020, pričom tieto zápisy budú trvať do 30. apríla. Ktorých detí sa presne zápis týka? Sú to tie deti, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia vek šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť.

Čo všetko by mali rodičia vedieť?

So zápisom prvákov sa mnohým rodičom vynára veľa otázok. Rodičia by mali ovládať, čo všetko ich v súvislosti so zápisom čaká a aké majú možnosti.

Rodičia musia v prvom rade myslieť na to, že je ich povinnosťou prihlásiť dieťa do prvého ročníka, ak tak neurobia, môže ich čakať pokuta. Výnimkou môže byť vážny dôvod, napríklad choroba, ale aj v tomto prípade sa treba skontaktovať so školou a dohodnúť si ďalšie kroky. „Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Za zanedbanie tejto povinnosti možno rodičovi uložiť pokutu v priestupkovom konaní do 331,50 eura. Ak rodič nemôže zapísať dieťa do školy v riadnom termíne, napríklad pre chorobu či iné závažné dôvody, je dôležité, aby sa skontaktoval s riaditeľom školy, vysvetlil mu situáciu a dohodol s ním ďalší postup.“

Neviete, či môžete zapísať dieťa aj v škole mimo trvalého bydliska? „Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole podľa trvalého pobytu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy,“ informuje o tom rezort školstva na svojej stránke. Podľa ministerstva je riaditeľ spádovej školy povinný prednostne prijať žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

A ako je to v prípade, ak dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť? Je možné požiadať o odklad? „Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu základnej školy, riaditeľ môže určiť jeho zaradenie do nultého ročníka,“ radí ďalej ministerstvo.

V oboch prípadoch tak podľa ministerstva môže urobiť iba so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o odklad je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, pričom vyjadrenie odborníkov je pre zákonného zástupcu odporúčaním.

Školu si najskôr preverte

Pred samotným zápisom do prvého ročníka by si rodičia mali o škole zistiť čo najviac informácií a zaujímať sa o úspechy školy, jej zameranie, akí absolventi z tejto školy vychádzajú a aká je ich úspešnosť pri prijímaní na stredné školy, akým aktivitám sa škola venuje, aké krúžky a aktivity prípadne ponúka svojim žiakom. Podľa ministerstva by mali rodičia venovať pozornosť školskému vzdelávaciemu programu vybranej školy, aké cudzie jazyky ponúka, aké projekty na škole prebiehajú. Dôležitá je aj dopravná dostupnosť školy od miesta bydliska žiaka, taktiež informácie, ako je zabezpečená organizácia vyučovania na prvom stupni alebo možnosti integrácie žiakov.

A nakoniec môže veľa prezradiť osobný rozhovor s vedením školy a navštíviť jej priestory aj počas dňa otvorených dverí. Oplatí sa pozrieť aj na webovú stránku školy, na ktorej by mali byť zverejnené aj správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré škola povinne zverejňuje.

A čo hovoria čísla, ako to bolo minulý rok, koľko predškolákov prišlo k zápisu do prvého ročníka? Tento počet predstavoval 62 571 detí a tento rok pôjde o podobné číslo.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zápis do prvého ročníka #zápisy prvákov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku