Správne odpovede a vysvetlenie

1. b – pri vykaní používame 2. osobu množného čísla, aj keď oslovujeme len jednu osobu

2. a – v slovesno-mennom prísudku je prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka a zámeno v rovnakom čísle a rode ako oslovená osoba

3. c – slovo sa dá používať aj v tvaroch mail, e-mail

4. a – slovo euro sa skloňujem podľa vzoru mesto

5. c – mail/e-mail/mejl sa skloňujú podľa vzoru dub

6. c – meno a titul nekombinujeme, oslovujeme buď menom, alebo titulom, v oficiálnom texte zo slušnosti titulom

7. b – bodka sa píše za radovou číslovkou a v tomto prípade je zároveň ukončením celej vety, dve bodky za vetou sa nedávajú

8. b – bodka sa dáva za úvodzovkami

9. c – násobné číslovky, ktorých súčasťou je slovo raz, sa píšu oddelene, násobné číslovky s nesamostatnou časťou -krát sa píšu spolu ako jedno slovo

10. c – milióny sa vždy oddeľujú, tisícky nie

11. b – ide o dve zložky – vedecký aj technický pokrok, používa sa spojovník (písaný bez medzier)

12. b – ide o časové rozpätie vo význame ,,až", používa sa pomlčka (písaná s medzerami)

13. b – v skratkách sa nepíše lomka, ale bodka

14. b – za bodkou je medzera

15. b – v názvoch dvoch pôvodne samostatných častí aj v prípone iniciálovou skratkou sa dáva spojovník

16. b – značka percenta sa od číselnej hodnoty oddeľuje medzerou

17. a – značka % sa nepoužíva v kombinácii so slovom, resp. s príponou, buď značka (%), alebo slovo (-percentná)

18. a – značka § sa používa iba spolu s číslom

19. c – radové číslovky sa zapisujú pomocou číslice s bodkou

20. c – v dátume sú po bodkách medzery, pri zápise času sa hodiny od minút oddeľujú bodkou, značka ,,h" sa uvádza pri oboch časových údajoch (namiesto značky h, ktorá sa píše bez bodky, možno v texte použiť aj skratku hod., ktorá sa píše s bodkou)