Prečo študovať na Cirkevnom konzervatóriu?

22.01.2015 14:08

Cirkevné konzervatórium v Bratislave je strednou odbornou školou typu hudobného a dramatického konzervatória. Vzdeláva žiakov podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu v odboroch hudba, spev a hudobno-dramatické umenie.

Naša škola má už vyše 20-ročnú tradíciu a za tento čas dokázala vychovať množstvo absolventov, ktorí ju úspešne reprezentujú doma aj v zahraničí. V zmysle medzinárodnej kvalifikácie vzdelávania ISCED poskytuje naša škola vzdelanie rovnajúce sa bakalárskemu stupňu – 5B. Ide o vyššie odborné vzdelanie ukončené absolutóriom. Absolventi školy získavajú po šesťročnom štúdiu titul DiS.art. a môžu buď pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo sa uplatniť ako sólisti, orchestrálni hráči, divadelní, filmoví a muzikáloví herci, učitelia ZUŠ či pracovníci v oblasti kultúry.

Cirkevné konzervatórium ako jediná škola svojho druhu na Slovensku predstavuje hlavne v oblasti výchovy alternatívu voči štátnym školám. Výchova na našej škole je založená na hodnotovom rebríčku kresťanského učenia katolíckej cirkvi a vedie žiakov k duchovným hodnotám, podstate šťastia a k harmonickému rozvoju mladého človeka. Cieľom je rozvíjať žiakov ako samostatné umelecké osobnosti na vysokej odbornej aj duchovnej úrovni.

Podobne ako vo výchove kladieme nesmierny význam na vzdelávanie založenom na tradícii. Považujeme za svoje poslanie zachovať umelecké a pedagogické dedičstvo našich významných učiteľov hudby a spevu a ich umeleckých škôl – speváckej školy Anny Hrušovskej, nemeckej a francúzskej organovej školy atď. Tieto školy sú založené na remeselnom zvládnutí techniky hry a spevu a logickej hudobnej interpretácii. Aj štúdium herectva sa opiera o odkaz popredných slovenských hereckých osobností. Tradičné metodiky zároveň dopĺňame predovšetkým empirickými skúsenosťami z oblasti interpretácie umenia, ako aj najnovšími informáciami z oblasti pedagogiky, fyziky (akustiky), fyziológie, divadelného umenia a psychológie.

Prečo študovať na Cirkevnom konzervatóriu?

 • kresťanská formácia žiakov ako súčasť výchovy a vzdelávania
 • veľmi pozitívna a invenčná klíma školy
 • nadštandardné a harmonické vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi
 • vysoká kvalifikovanosť a umelecká kompetencia pedagógov
 • posilnenie vyučovania umeleckých predmetov v školskom vzdelávacom programe
 • veľa príležitostí k verejnej prezentácii na festivaloch, koncertoch a v divadlách doma i v zahraničí, na národných a medzinárodných súťažiach a interpretačných seminároch
 • workshopy na našej škole s významným koncertnými a divadelnými umelcami napr. M. Bajuszová, Sam Rothman, M. Kasprzyk, Jazzový workshop Criss cross europe, tanečné workshopy s Anou Sanchez-Colberg (Medzinárodná konferencia Laban), Sophie Billy atď.
 • možnosť vytvorenia muzikantských zoskupení a duchovného spoločenstva
 • možnosť štúdia v nových odboroch a špecializáciách – populárna hudba, stará hudba, komorná hudba, muzikál, opereta, ľudová hudba

A aké pozitíva vidia na našej škole samotní žiaci? (vybrané z ankety)

 • skvelý prístup učiteľov k žiakom na hodinách aj mimo nich
 • silná a súdržná školská komunita
 • fajn priateľská atmosféra
 • rodinný typ školy, kde môžem byť sám sebou
 • žiadne prírodovedné predmety
 • vždy ma tu niekto podrží, aj keď mám pocit, že som v koncoch
 • viditeľný posun v mojich umeleckých výkonoch

Prijímacie skúšky sa konajú v dňoch 25. 3. – 26. 3. 2015 (1. termín) a 16. 6. 2015 (2. termín). Prihlášky treba poslať do 20. 2. 2015 (pre 1. termín) a do 29. 5. 2015 (pre 2. termín) Viac informácií o škole nájdete na stránke www.ckba.sk

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk