Všetko o slohu: príprava, postupy, chyby, úprava

, 08.03.2017 08:00
žena, štúdium, maturita
Ilustračné foto. Autor:

V deň maturity sa losujú štyri z nasledujúcich ôsmich žánrov: úvaha, rozprávanie, výklad, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, slávnostný prejav, umelecký opis. Ku každému žánru je priradená konkrétna téma.

Na napísanie slohovej práce budete mať 150 minút (2 hodiny a 30 minút).

Čo sa hodnotí pri slohu?

A: vonkajšia forma (maximum 4 body)

 • celková úprava (na prepis práce z konceptu do čistopisu si nechajte aspoň 30 minút, ak nestihnete koncept prepísať celý, stratíte bod)
 • čitateľnosť (zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržiavanie diakritických znamienok)
 • zreteľné grafické členenie odsekov (nestačí vynechať miesto iba vtedy, keď píšete úvod, jadro a záver, odsek je logické členenie textu a žiada sa aj v rámci samotného jadra)
 • čistota textu (t. j. bez škrtania)
 • dodržiavanie okrajov
 • dodržanie rozsahu (min. 1 a pol strany)

B: vnútorná forma (maximum 20 bodov)

 • dodržanie témy (t. j. neodkloniť sa od toho, čo od vás chcú v zadaní)
 • logické členenie textu (nezabudnite na úvod, jadro, záver)
 • uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (veľkým negatívom je napr., ak pri úvahe skĺznete do opisu alebo naopak – naštudujte si základné kompozičné postupy jednotlivých slohových žánrov)
 • jazyk slohovej práce (snažte sa nepoužívať tie isté slová, využívajte synonymá, nepíšte príliš dlhé, ale ani príliš krátke vety, dávajte si pozor na časté opakovanie tých istých slov, slovných spojení za sebou, pri niektorých žánroch je vhodné použiť i nejaký citát, dbajte na správne písanie priamej reči)
 • štýl práce (nebojte sa vkladať do slohu svoje emócie a ak sa to hodí, použite aj básnické prostriedky, napr. metafory)
 • pravopis (opakovaná rovnaká chyba sa počíta iba raz)
0 – 2 chyby 4 body
3 – 6 chýb 3 body
7 – 10 chýb 2 body
11 – 14 chýb 1 bod
15 a viac chýb 0 bodov

C: celkový dojem (maximum 4 body)

 • Práca by nemala obsahovať nelogické názory, protispoločenské postoje, antihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia, iné.

Aké chyby robievajú študenti v slohu

1) Pravopisné chyby

 • písanie i/y
 • po tvrdých, mäkkých, obojakých spoluhláskach
 • v pádových a ohýbacích príponách všetkých slovných druhov (učiteľkin, zmesi, akísi)
 • v cudzích slovách (hystéria)
 • spodobovanie (hanba)
 • veľké písmená (Štúr – štúrovci – Štúrovci)
 • interpunkčné znamienka (bodka, čiarka, dvojbodka, tri bodky, úvodzovky, pomlčka, spojovník, lomka, zátvorky, otáznik, výkričník, apostrof) a diakritické znamienka (dĺžeň, mäkčeň, dve bodky nad písmenom ä, vokáň)
 • rytmické krátenie (rozprávkar)

2) Jazykové chyby

Morfológia

 • prípony (na kotle – nie na kotli)
 • tvary zámen (kto doňho vidí – nie kto doň vidí)
 • príslovky (po prvé – nie za prvé)
 • rozdeľovanie slov (vy – sko – čil)
 • písanie slov spolu/oddelene (veľakrát/veľa ráz)

Syntax

 • nesprávny slovosled
 • nadväznosť viet

3) Štylistické chyby

 • zlý výber slov (vyzerá ako… – nie vyzerá jako…)
 • opakovanie slov či slovných spojení
 • pestrosť jazyka je slabá

Pripravené v spolupráci s Gymnáziom Bilíkova v Bratislave

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Čo je slohový postup a čo je útvar

Slohový postup je spôsob, akým je text vytvorený, na čo zameriava svoju pozornosť. Slohový útvar je výsledný text, ktorý vznikne použitím nejakého slohového postupu.

slohový postup charakteristika slohového postupu útvary slohového postupu
rozprávací cieľom je vyrozprávať jedinečný príbeh v časovej postupnosti, subjektívnosť, súdržnosť textu, využívajú sa najmä slovesá (dynamika textu),citovo zafarbené slová, priama reč, všetky druhy viet poviedka, novela, román, bájka, rozprávka, fejtón, povesť, báj
opisný cieľom je zachytiť znaky, resp. vlastnosti nejakého predmetu, objektívnosť aj subjektívnosť, statickosť aj dynamickosť, spracovanie od celku k častiam, využívajú sa najmä prídavné mená, jednoduché vety s viacnásobnými a rozvitými prívlastkami opis, charakteristika, karikatúra, návod
informačný uvádza fakty, údaje, informácie, odpovedá na otázky Kto? Čo? Kde? Kedy? Ako? Prečo?, objektívnosť, aktuálnosť, využívajú sa najmä číslovky a vlastné podstatné mená, vyjadrovanie bez citových prvkov, prevládajú jednoduché vety správa, oznámenie, úradný list, žiadosť, interview, pozvánka, dotazník, bežný rozhovor, inzerát
výkladový analyzuje, vysvetľuje, poúča, hodnotí, vnútorné vzťahy medzi faktmi, objektívnosť, súdržnosť textu, následnosť myšlienok, využívajú sa najmä podstatné mená, vyžadujú sa presné údaje, často odborné termíny, neosobné vyjadrovanie (1. os. pl.), citácie, parafrázy výklad, úvaha, referát, recenzia, komentár, prednáška, diskusný príspevok, slávnostný príhovor

POZOR! Niektoré slohové útvary sa môžu radiť k dvom slohovým postupom:

 1. beletrizovaný životopis: opisný a rozprávací slohový postup
 2. referát: opisný a informačný slohový postup

Desatoro o obsahu slohovej práce

1. Dodržte tému a stanovený útvar práce.

Niekedy dochádza k odkloneniu od témy a k nedodržaniu základných znakov stanoveného útvaru (napr. v úvahe dominujú znaky rozprávania…)

2. Dodržujte nadväznosť a logickosť textu, plynulosť myšlienok.

Text ako súvislá jazyková jednotka musí dávať význam.

3. Dodržujte trojčlennú kompozíciu – úvod, jadro, záver.

Pri niektorých témach sa dá experimentovať s kompozíciou, ale zámer porušenia musí byť zreteľný, napr. otvorený koniec v rozprávaní.

4. Tvorivo využívajte slovnú zásobu.

Neopakujte slová, používajte synonymá. Text oživia citácie, ak sa hodia.

5. Buďte originálni, nie frázovití.

Vložte do textu svoje subjektívne postrehy a názory.

6. Nebrzdite text.

Nepoužívajte vety typu:. rozhodol som sa písať úvahu…toto bude opis…a to je záver…a to bola moja úvaha…a pod., pretože zo zadanej témy a útvaru je to zjavné.

7. Nepoužívajte neverbálne prosriedky.

Smajlíky do písomnej práce nepatria.

8. Dodržiavajte pravopis.

Pomôžte si príručkami, ktoré budete mať k dispozícii. Nerozlišujú sa malé a veľké prfavopisné chyby, pravopis sa hodnotí podľa počtu chýb.

9. Vyhnite sa zbytočným chybám.

Chýbajúce písmeno, bodka na konci vety alebo mäkčeň, zle umiestnený dĺžeň, obe úvodzovky hore…každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytuje v texte.

Iba úplne rovnaké pravopisné chyby sa počítajú ako jedna chyba (rovnaké slovo v rovnakom tvare s s tou istou pravopisnou chybou).

10. Nepoužívajte nespisovné slová, iba ak súvisia s hovorovým alebo umeleckým poňatím textu.

Pripravené v spolupráci s učiteľmi Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou
Hodnotenie slohu:
28 bodov – 100 %
27 bodov – 96,4 %
26 bodov – 92,9 %
25 bodov – 89,3 %
24 bodov – 85,7 %
23 bodov – 82,1 %
22 bodov – 78, 6 %
21 bodov – 75 %
20 bodov – 71,4 %
19 bodov – 67,9 %
18 bodov – 64,3 %
17 bodov – 60,7 %
16 bodov – 57,1 %
15 bodov – 53,6 %
14 bodov – 50 %
13 bodov – 46,4 %
12 bodov – 42,9 %
11 bodov – 39,3 %
10 bodov – 35,7 %
9 bodov – 32,1 %
8 bodov – 28,6 %
7 bodov – 25 %
6 bodov –21,4 %
5 bodov – 17,9 %
4 body – 14,3 %
3 body – 10,7 %
2 body – 7,1 %
1 bod – 3,6 %

Vonkajšia úprava

1. Píšte čitateľne.
Rozlišujte veľké a malé písmená, dodržiavajte diakritické zmanienka a interpunkciu. Písomná práca sa môže písať písaným i tlačeným písmom.

2. Graficky čleňte odseky.
Na začiatku každého odseku treba písať asi 1,5 – 2 cm od začiatku daného riadka.

3. Dodržiavajte okraje.
Aj nedodržiavanie okrajov je chybou vo vonkajšej forme. Nevyhýbajte sa rozdeľovaniu slov na konci riadka, keďže pravý okraj musí byť takisto zarovnaný ako ľavý.

4. Dodržte rozsah (minimálne 1,5 strany, maximálne 3 strany).
Aj presiahnutie rozsahu textu je chybou. Nazväčšujte písmo v snahe natiahnuť rozsah. Ak máte malé písmo, musíte aj tak dodržať rozsah.

5. Prepíšte prácu z konceptu do čistopisu.
Ak sa vám to nepodarí, učiteľ pokračuje v hodnotení práce v koncepte na tom mieste, kde sa končí neúplný čistopis, za čo sa strhávajú body.

6. Neškrtajte v čistopise.
V nevyhnutnom prípade dajte chybne napísané slovo do zátvorka a prečiarknite ho jednou čiarou. Aj za takúto opravu sa berú body, ak je preškrtnutých slov viac.

Maturitná slohová práca

1. Naštudujte si kritériá písania slohových prác. Prejdite si charakteristické znaky jednotlivých slohových útvarov, aj čím sa od seba líšia.

2. Využite čas na výber témy a útvaru. Máte na to 15 minút, kým začnete písať, nerozhodujte sa neuvážene.

3. Uprednostnite útvar, ktorý sa vám najlepšie píše. Správny výber je základ úspechu pri písaní slohovej práce.

4. Vyberte si tému, ktorá vás najviac osloví, ktorá má kontakt s vaším myslením, cítením a životnou skúsenosťou.

5. Rozvrhnite si čas na písanie konceptu a čistopisu.

Koncept si po dopísaní ešte raz prečítajte.

 • Až keď ste spokojní s poslednou úpravou, začnite text prepisovať načisto.
 • Aj po dopísaní čistopisu si ponechajte čas na jeho prečítanie.
 • Pri hodnotení slohových prác sa zohľadňujú tri aspekty: vonkajšia forma, vnútorná forma a celkový dojem.

6. Práca by nemala obsahovať nelogické názory, protispoločenské postoje, antihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia.

Ústna časť maturitnej skúšky

Pripravte sa na všetky témy
Nespoliehajte sa na „šťastie“, že si určité zadanie buď vytiahnete, alebo nevytiahnete. Je lepšie k danej téme vedeiť povedať menej, ako nevedieť povedať nič.

Pred skúškou dodržiavejte psychohygienu.
Majte dostatok spánku, dodržujte pitný režim, učenie striedajte s pohybom na čerstvom vzduchu…

Pri výbere konkrétneho zadania si pozorne prečítajte jeho znenie.

Využite čas na prípravu (20 minút).
Premyslite si osnovu písomnej prípravy. Člen maturitnej komisie sa vás opýta, či rozumiete zadaniu. Ak vám niečo nebude jasné, nebojte sa opýtať. Potom začnite písať heslovitú prípravu. Venujte sa praktickým úlohám, ktoré sú súčasťou zadania, aby ste boli na samotnú odpoveď čo najlepšie pripravení.

Hovorte o tom, čo viete.
Nezachádzajte do oblastí, v ktorých si nie ste istí. Pred komisiou sa snažte prezentovať všetko, čo máte pripravené. Snažte sa rozprávať samostatne, nečakajte len na otázky skúšajúcich. Pokúste sa o plynulú a kultivovanú odpoveď.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#slohová práca #maturita #Ako si poradiť so slovenčinou
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk