Ktoré univerzity ponúkajú štúdium IT?

, 26.08.2018 23:00
počítač, laptop, chalan,
Zaujíma vás IT, ale neviete si vybrať z množstva fakúlt? Autor:

Moderné technológie dnes hýbu svetom. Sú neodmysliteľnou súčasťou našich životov, denne sa stretávame s tými najmodernejšími výdobytkami. Často si bez nich nevieme predstaviť každodenný život. Medzi mladými tak začína byť čoraz viac vyhľadávané štúdium informačných technológii.

Štúdium informatiky/in­formačných technológií určite patrí k tým náročnejším študijným odborom, na druhej strane sa absolventi týchto univerzít dokážu veľmi dobre uplatniť na trhu práce. Firmy ponúkajú množstvo pozícii v tejto oblasti a finančné ohodnotenie býva v tomto smere tiež často naozaj zaujímavé.

Aké sú možnosti pre študentov, ktorí by chceli študovať IT na Slovensku? Ktoré slovenské univerzity ponúkajú svojím budúcim absolventom štúdium informačných technológií? Vyberáme prehľad z niektorých fakúlt.

TUKE v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Hlavným poslaním spomínanej fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelanie, ktoré je založené na tvorivom vedeckom bádaní najmä v oblastiach výskumu ako sú informatické vedy, kybernetika a umelá inteligencia, telekomunikácie, elektronika, elektrotechnika, automobilová elektronika a elektroenergetika.

„Študijný program Informatika doteraz vyštudovalo viac ako 3 200 študentov v bakalárskom a 2 000 študentov v inžinierskom stupni štúdia. Absolventi môžu pracovať v širokom spektre špecializovaných oblastí informačných technológií, s vysokou pridanou hodnotou tvorivej práce, napr. ako návrhári, architekti a programátori softvérových systémov, ako aj vysoko kvalifikovaní odborníci vo vývoji, implementácii, prevádzke a údržbe počítačových systémov a počítačových sietí,“ uvádza fakulta na svojej stránke.

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky

Fakulta ponúka kombináciu študijných programov – študenti tu majú možnosť získať vzdelanie v odbore informatiky, počítačového inžinierstva a manažmentu. Absolventi študijného programu Informatika získajú základné poznatky z informatiky.

„Budú schopní pracovať so softvérom informačných systémov podnikov, podieľať sa na jeho tvorbe a realizácii, získajú znalosti z podnikania. Typické uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére a ako samostatní podnikatelia. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí ovládajú výpočtovú techniku a vedia uplatniť moderné informačné technológie, vytvára predpoklady pre ďalší kvalifikačný rast v oblasti informatiky v rámci inžinierskeho štúdia,“ informuje na svojej stránke spomínaná fakulta.

Absolvent študijného programu Počítačové inžinierstvo je podľa fakulty pripravený pokračovať v inžinierskom štúdiu alebo sa uplatniť v podnikoch a inštitúciách pri projektovaní, nasadzovaní, prevádzke, údržbe a inovácii počítačových systémov, prostriedkov komunikačnej techniky, priemyselnej automatizácie, meracej a diagnostickej techniky a podobne. „Uplatní sa pri vývoji číslicových systémov na báze mikropočítačov a programovateľných obvodov, čo mu umožňuje pracovať tiež na pozícii vývojového pracovníka, konštruktéra, prípadne technológa,“ opisuje ďalej fakulta.

STU v Bratislave ponúka niekoľko fakúlt:

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta informatiky a informačných technológií

Materiálovotechno­logická fakulta so sídlom v Trnave

V absolútnych číslach zaznamenala STU medziročne nárast prihlášok. To napríklad znamená, že mladí vnímajú význam štúdia informatiky a techniky pre svoju budúcnosť.

V absolútnych číslach zaznamenala Slovenská technická univerzita v Bratislave medziročne nárast počtu prihlášok. Najväčší záujem prejavili uchádzači o štúdium informatiky.

„Mladí ľudia pristupujú k výberu vysokej školy zodpovedne. Sledujú, o aké pozície majú zamestnávatelia záujem. Študenti vnímajú, že práve technika a informatika im zabezpečí istotu dobrého pracovného miesta s vysokým platom. Naše skúsenosti ukazujú, že pri výbere školy zohľadňujú i vybavenie školy a laboratórií, spoluprácu s praxou a uplatniteľnosť absolventov. Študenti sa prestali techniky obávať aj zásluhou viacerých základných a stredných škôl, ktoré posilnili vyučovanie matematiky,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

UK v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

„Politikou fakulty je, aby každý absolvent FMFI UK mal nielen veľmi dobré znalosti zo svojho odboru a špecializácie a bol schopný ich uplatniť, ale aby bol maximálne flexibilný, vedel sa rýchlo orientovať v medziodborových problémoch a bol schopný pracovať v tímoch, bol schopný využívať meraciu a výpočtovú techniku na profesionálnej úrovni a ovládal aktívne anglický jazyk,“ uvádza fakulta na svojej internetovej stránke.

Absolventi sa môžu uplatniť v rôznych finančných inštitúciách, bankovníctve, poisťovníctve, zahraničných a domácich akademických pracoviskách. Uplatnenie môžu ďalej nájsť v rôznych informatických firmách a spoločnostiach, v elektrotechnic­kom, energetickom a softvérom priemysle, ale aj vo verejnej a štátnej správe na všetkých jej stupňoch.

A mnohé iné

Medzi ďalšie univerzity, na ktorých môžu mladí študovať informatiku, určite patria UCM v Trnave – Fakulta prírodných vied (aplikovaná informatika), UPJŠ v Košiciach – Prírodovedecká fakulta, PEVŠ v Bratislave – Fakulta informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta hospodárskej informatiky a mnohé ďalšie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#štúdium informatiky #moderné technológie #IT #digitálne zručnosti
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk