Sociálne štipendium pre vysokoškolákov sa zvýši

, 08.07.2019 15:30
študenti, vysokoškoláci, mladí ľudia
Maximálna výška sociálneho štipendia sa zvýši o 10 eur. Autor:

Vysokoškoláci môžu poberal sociálne štipendiá, ktoré im priznávajú jednotlivé vysoké školy na Slovensku. Na poberanie takéhoto štipendia však musí študent spĺňať určité kritéria. Výška maximálneho sociálneho štipendia sa od budúceho školského roka zvýši.

Niektorí vysokoškoláci, ktorí poberajú alebo budú poberať sociálne štipendium, majú dôvod na radosť. Maximálne výška tohto príspevku totiž porastie a aj keď v porovnaní s posledným školským rokom nejde o výrazne vyššiu sumu, poteší aj táto zmena.

Zvýšenie maximálnej hranice predstavuje rozdiel 10 eur. „Maximálna suma sociálneho štipendia pre vysokoškolákov sa zvýšila na 295 eur. Táto úprava súvisí s nárastom životného minima od 1. júla 2019. V akademickom roku 2018/2019 mohli študenti poberať mesačne najviac 285 eur,“ informuje na svojej stránke ministerstvo školstva.

Kto môže poberať sociálne štipendium a koho sa týkajú tieto sumy? Sú to študenti, ktorí navštevujú vysokú školu mimo miesta ich trvalého bydliska. Tí vysokoškoláci, ktorí študujú v mieste bydliska, majú maximálnu výšku nižšiu. „Uvedené sumy sa týkajú vysokoškolákov, ktorí študujú mimo miesta trvalého pobytu. Študenti vysokých škôl v mieste bydliska môžu po novom získať maximálne 245 eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o päť eur,“ informuje ďalej ministerstvo.

A čo hovoria čísla? Ministerstvo definuje sociálne štipendium ako jeden z nástrojov štátu na podporu študentov zo sociálne slabšieho prostredia. V roku 2017 bolo formou týchto štipendií vyplatených celkovo vyše 14 miliónov eur, pričom počet poberateľov štipendia bol k 31. decembru 2017 takmer 10-tisíc.

Sociálne štipendium môže byť podľa ministerstva priznané študentovi verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa (bakalárske programy), v študijnom programe druhého stupňa (magisterské a inžinierske programy) alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa (napr. všeobecné lekárstvo).

Ako si podať žiadosť? Ministerstvo hovorí, že predmetná žiadosť sa podáva na tej vysokej škole/fakulte, na ktorej je študent zapísaný na štúdium. Upozorňuje, že vysoká škola môže odporúčať použitie vlastného formulára na podanie žiadosti.

A kedy nevzniká študentovi vysokej školy nárok na sociálne štipendium? „V prípade, že štúdium sa uskutočňuje v zahraničí na zahraničnej vysokej škole, nárok na sociálne štipendium nevzniká, keďže tieto inštitúcie nepostupujú podľa slovenskej právnej úpravy. Ak je študent študentom viacerých vysokých škôl/fakúlt, v jednom akademickom roku je možné si podať len jednu žiadosť na jednej vysokej škole.“

„Žiadosť o sociálne štipendium je možné doručiť kedykoľvek počas akademického roka, sociálne štipendium, ak naň vznikne nárok, sa priznáva od prvého mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť. O priznaní sociálneho štipendia rozhoduje vysoká škola/fakulta. Lehota na rozhodnutie je 30 dní, v komplikovaných prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť,“ radí ďalej rezort školstva na svojej stránke.

Okrem žiadosti sú potrebné aj ďalšie dokumenty. „Spolu so žiadosťou o priznanie sociálneho štipendia je potrebné predložiť aj potrebné doklady o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (obvykle rodičia a súrodenci) za predchádzajúci kalendárny rok a ďalšie dokumenty umožňujúce posúdenie okruhu spoločne posudzovaných osôb. Konkrétne vymedzenie dokumentov závisí od konkrétnej situácie žiadateľa a odporúčame postupovať podľa vyhlášky a pokynov vysokej školy/fakulty. Za spoločne posudzované osoby sa nepovažujú osoby ako strýkovia, tety, starí rodičia a pod., aj keď žijú so študentom v spoločnej domácnosti.“

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku