Výber školy nenechávajte na náhodu

03.02.2013 07:04
Štúdium, škola
O prijatí na školu rozhoduje prospech, ale aj prijímacie pohovory. Autor:

Len niekoľko týždňov zostáva budúcim stredoškolákom a vysokoškolákom na podanie prihlášky na vybrané školy. Pre deviatakov základných škôl to navyše znamená, že znovu budú robiť prijímacie pohovory.

Prihlášku treba podávať priamo riaditeľovi základnej školy do 20. februára na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností a zručností alebo nadania, do 10. apríla na ostatné učebné odbory a študijné odbory. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu. Pri prijímaní žiaka na strednú školu, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 percent, rozhodne o prijatí riaditeľ školy bez prijímacej skúšky.

Na vysoké školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávali už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prijímajú prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september. Všetky informácie si možno overiť na portáli: www.portalvs.sk alebo na jednotlivých internetových stránkach vysokých škôl.

To isté platí aj o stredných školách. Každá má svoje zameranie a svoje nároky. Nestačí teda aj prospech, ale keďže mnohé školy bojujú o každého žiaka, dôležité sú aj prijímacie skúšky. „Pri výbere školy je dôležité zistiť si, aké bude uplatnenie na trhu práce po jej skončení,“ dôvodí Ladislav Kováč, riaditeľ Strednej odbornej školy polygrafickej.

„Naši žiaci môžu potom pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v oblasti polygrafie, grafiky, masmediálnej komunikácie, manažmentu, žurnalistiky a pod.“

Mnohé vysoké školy či univerzity zasa vopred pripravujú stredoškolákov na štúdium na vysokej škole. Príkladom môže byť Prírodovedecká fakulty Univerzity Komenského. Otvorila aj v aktuálnom akademickom roku zaujímavý projekt zameraný na stredoškolákov – Prednášky pre stredné školy.

Prednášky pre stredné školy sa konajú raz týždenne počas letného a zimného semestra. Sú z rôznych oblastí prírodných vied. „V predchádzajúcom akademickom roku boli zamerané predovšetkým na oblasť nových poznatkov z biológie a chémie, v tomto akademickom roku je spektrum prednášok rozšírené o prednášky z geografie, environmentalistiky a geológie,“ približuje prodekanka PriF UK profesorka Marta Kollárová. Vzdelávací projekt je podľa nej reakciou na stále klesajúci počet hodín vyučovania prírodovedných predmetov na stredných školách.

„Prednášky pre stredné školy tiež prezentujú kvalitnú vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu pracovníkov fakulty s využitím propagácie kvalitného štúdia pre študentov stredných škôl na našej fakulte,“ dodáva prodekanka.

Aj napriek tomu, že niektoré fakulty vysokých škôl nevyžadujú prijímacie pohovory, netreba si myslieť, že postačia len známky zo strednej školy. Ako podotkol rektor Ekonomickej univerzity profesor Rudolf Sivák, často sa stáva, že práve študenti, ktorí mali výborné známky počas štúdia aj výborné maturitné známky, po prvom ročníku štúdium „neustáli“ a zo školy odišli.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk