Anketa: Prečo by si študenti mali vybrať práve vašu vysokú školu?

, 01.02.2017 07:00
vysoká škola, študenti, učenie
Ilustračné foto. Autor:

Zástupcovia rôznych slovenských univerzít vysvetľujú, prečo by si mali študenti vybrať práve ich vysokú školu.

Odpovedala: Mgr. Andrea Čajová, hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove:

Naša univerzita je podľa najnovšieho zverejneného počtu študentov vysokých škôl Centra vedecko-technických informácií SR z októbra minulého roka treťou najväčšou univerzitou na Slovensku. S počtom študentov 9 117 sa stala nielen treťou najväčšou, ale zároveň i najväčšou mimobratislavskou univerzitou na Slovensku. Práve zvyšujúci sa záujem mladých ľudí o našu univerzitu je viditeľným ukazovateľom jej schopnosti ponúknuť svojim študentom zaujímavé študijné programy, ktoré môžu v súčasnosti študovať až na ôsmich fakultách univerzity. Každá z fakúlt sa špecializuje na iné odvetvie výskumu, vedy a vzdelávania. Okrem kvalitného vzdelania získavajú študenti možnosť zapájať sa do mnohých aktivít, ktoré po skončení štúdia zvyšujú ich šancu úspešne sa zamestnať.

Prešovská univerzita ponúka priestor viacerým svetovým študentským organizáciám poskytujúcim študentom možnosť domácich i zahraničných stáží či študijných pobytov. Disponuje vlastnou sieťou univerzitných médií. Ponúka možnosť pôsobiť vo viacerých športových kluboch univerzity. V najbližšom období, už 15. februára, pripravuje celouniverzitný Deň otvorených dverí, na ktorom sa uchádzači o štúdium dozvedia všetky informácie o univerzite, fakultách či študijných programoch a budú mať možnosť stretnúť sa so svojimi budúcimi spolužiakmi či nakuknúť do učební, kde bude prebiehať výučba.

Odpovedala: PhDr. Andrea Földváryová, vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave:

Univerzita Komenského (UK) je najväčšou slovenskou vysokou školou, ktorá má 13 fakúlt – dvanásť v Bratislave a jednu v Martine. Má najdlhšiu tradíciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorá sa začala písať v roku 1919. Ponúka najširšiu paletu študijných programov, z ktorých mnohé sú na Slovensku jedinečné. Absolventi UK patria medzi najlepšie zarábajúcich a zároveň sa môžu pochváliť najnižšou nezamestnanosťou na Slovensku. Študenti UK majú možnosť získať aj neoceniteľné zahraničné skúsenosti.

Univerzita každoročne vysiela najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských VŠ na mobility Erasmus+ a prijíma aj najviac študentov zo zahraničia. Univerzita Komenského v Bratislave je významnou vedeckou inštitúciou. Podieľa sa na špičkovom výskume v rôznych vedných oblastiach. Je riešiteľom stoviek domácich i medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Študenti sa môžu aktívne zúčastňovať na unikátnych výskumných projektoch. Podľa Akreditačnej komisie na univerzite pôsobí 19 špičkových vedeckých tímov (z 37 pôsobiacich na slovenských vysokých školách). Ako jediná slovenská vysoká škola sa umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Inšpiráciou pre uchádzačov o štúdium na UK by v neposlednom rade mohli byť mená tých, ktorí držia v rukách diplom z UK: spolumajiteľ spoločnosti ESET Anton Zajac, moderátorka Adela Banášová, zlatí olympionici bratranci Škantárovci, zakladateľ pracovného portálu Profesia.sk Dalibor Jakuš, prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká, spolumajiteľ najväčšieho slovenského internetového kníhkupectva Martinus.sk Michal Meško, genetička a nositeľka Ig Nobelovej ceny 2015 za medicínu Jaroslava Durdiaková či botanik a rektor UK Karol Mičieta.

Odpovedal Ing. Miroslav Horňák, poverený vedúci Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Ekonomická univerzita v Bratislave:

Naša univerzita má výnimočné postavenie v systéme vysokoškolského vzdelávania v SR. Je historicky prvá vysokoškolská inštitúcia ekonomického zamerania na Slovensku, má 76-ročnú históriu, disponuje vysokokvalifi­kovaným ľudským potenciálom učiteľov a výskumných pracovníkov. Jej výnimočnosť je v súčasnosti aj v tom, že ako jediná univerzita v SR poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia. Okrem toho ponúka aj niektoré študijné programy vo vybraných informatických a jazykovedných odboroch.

Celkom zabezpečuje 67 študijných programov, medzi nimi aj niektoré programy, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma aj v zahraničí s možnosťou získania dvojitého, resp. spoločného diplomu. Dohody o spoločných, resp. dvojitých diplomoch má univerzita s Nottigham Trent University v Anglicku, s univerzitou v Štrasburgu vo Francúzsku, s University of Cergy-Pontoise vo Francúzsku, s Martin-Luther-Universität v Halle v Nemecku, s univerzitou NIDA v Bangkoku v Thajsku, s VŠE v Prahe, ale aj s Právnickou fakultou UK v Bratislave. Popri štúdiu v slovenskom jazyku majú študenti možnosť študovať vybrané študijné programy aj v anglickom, nemeckom a vo francúzskom jazyku. Ročne ponúka univerzita študentom viac ako 100 predmetov vo viacerých svetových jazykoch, študenti majú možnosť stráviť časť štúdia na prestížnych partnerských univerzitách v zahraničí. Pripravuje pre študentov vybrané prednášky s poprednými slovenskými a svetovými expertmi, rozvíja vzťahy so zástupcami hospodárskej a spoločenskej praxe. Pre mladých ľudí je mimoriadne dôležité aj to, ako a kde sa uplatnia po absolvovaní štúdia a absolventi EU nachádzajú výborné pracovné pozície na trhu práce tak v SR, ako aj v rámci EÚ. Patria k najžiadanejším absolventom slovenských vysokých škôl a k absolventom sa najvyššími nástupnými platmi. Svoje športové aktivity majú študenti možnosť realizovať vo viac ako 20 druhoch športu. EU v Bratislave spolupracuje so širokou sieťou kvalitných zahraničných univerzít, ktoré svojím profilom zodpovedajú náročným medzinárodným kritériám. Ide o bilaterálne zmluvy či program Európskej komisie Erasmus+, kde bola ponuka mobilít pre študentov rozšírená aj o partnerské inštitúcie v Číne či v Juhoafrickej republike. Študenti si tak môžu vybrať spomedzi 300 univerzít vo viac ako 60 štátoch sveta. V rámci týchto zmlúv prichádza prednášať každý rok na EU v Bratislave asi 30 až 40 profesorov zo spolupracujúcich univerzít o zahraničia. Okrem rôznorodej ponuky pre študentov a zamestnancov sú k dispozícii aj zahraničné stáže pre absolventov univerzity, ktorí tak získajú neoceniteľnú výhodu pre ich medzinárodné uplatnenie. Doktorandi EU v Bratislave sa zúčastňujú na zahraničných stážach a výskumných pobytoch napr. v OECD, kde sú veľmi dobre hodnotení. Po absolvovaní štúdia sú prijímaní na miesta výskumných pracovníkov vo významných in­štitúciách. Univerzita počas roka organizuje viaceré medzinárodné podujatia, ako napríklad International Week, počas ktorého sú zahraniční profesori priamo zapojení do vyučovacieho procesu. Od roku 2003 ponúka zaujímavý dvojsemestrálny predmet Diplomacia v praxi, v rámci ktorého sa majú študenti možnosť oboznámiť so zahraničnou politikou a ekonomikou, a to priamo od veľvyslancov a ďalších predstaviteľov diplomatických zastupiteľstiev a medzinárodných organizácií, pravidelne sú organizované letné školy zamerané na biznis a zahraničné investície napr. so študentmi z Mexika či USA.

Odpovedala PhDr. Renáta Chosraviová, tlačová hovorkyňa, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre:

V minulom roku bola po komplexnej akreditácii zaradená medzi 7 najlepších univerzít na Slovensku. Je jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a príbuzných odvetví. Absolventi sa uplatňujú vo všetkých sférach hospodárskeho života. Patrí medzi „zelené univerzity“ a hrdí sa prestížnym ocenením Európskej komisie ECTS Label a Diploma Supplement Label, ako aj ocenením v súťaži Národná cena SR za kvalitu 2016. Na svojich šiestich fakultách poskytuje poznatky v rámci širokého spektra študijných programov (92, z toho päť v anglickom jazyku). Nadstavbou odborného vzdelávania je kvalitná cudzojazyčná príprava, prístup k informačným a komunikačným technológiám, výučba mnohých predmetov v cudzích jazykoch, možnosť absolvovať časť štúdia na renomovaných zahraničných univerzitách, získať dvojitý diplom či zúčastniť sa na letných školách na prestížnych univerzitách v Indii, USA, Číne, Turecku, Rusku a pod. Pre tvorivú vedeckú činnosť študentov sú k dispozícii laboratóriá s najmodernejším materiálno-technickým vybavením. Hlavným cieľom je prepájať teóriu s praxou a pomáhať absolventom úspešne sa uplatniť na trhu práce v celom európskom priestore. Na SPU je vytvorené Kariérne centrum, ktoré každoročne organizuje Deň kariéry, poradenstvo, konzultačné dni a výberové prednášky pre orientáciu sa absolventov na trhu práce. Študenti majú možnosť absolvovať prevádzkovú a odbornú prax na univerzitnom Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku. Pobyt na univerzite však neznamená len sedieť za knihami. Študentom sa ponúkajú široké možnosti, ako zmysluplne tráviť voľný čas, relaxovať, venovať sa športu alebo iným koníčkom. Na SPU pôsobia rôzne umelecké súbory, krúžky či pobočky záujmových a profesijných študentských organizácií, napr. Folklórny súbor Zobor, Divadielko na Osmičke, Klub tanečného športu, rozhlasové a televízne štúdio, poľovnícky krúžok, AIESEC, Erasmus Student Network a i. Na SPU sú vytvorené výborné možnosti na športovanie vo vlastných priestoroch, napr. viacúčelová športová hala, plavecký bazén, pohybové štúdio, tenisové kurty, fitnescentrum a pod. Nitra je študentským rajom so skvelou atmosférou, ktorú kto raz ochutná, vždy sa sem rád vracia.

Mgr. Mária Hrehová, PhD., hovorkyňa Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach:

Patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckovýskumným ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. Univerzita ponúka viac ako 150 študijných programov v bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni štúdia, kde je umožnená výučba aj v anglickom jazyku, a 42 študijných programov na doktorandskom stupni štúdia. Ako jediná univerzita ponúka študentom Certifikované interdisciplinárne kurzy (CIK) v odboroch práva, manažmentu, etiky a zvládania krízových situácií. Prostredníctvom CIK môžu študenti získať aj medzinárodné certifikáty TOEFL, ECo-C a ECDL. Ponúka možnosti zahraničných stáží a študijných pobytov na partnerských zahraničných univerzitách v rámci programu Erasmus+. Na základe výsledkov komplexnej akreditácie Akreditačnej komisie SR z roku 2015 patrí k 4 najlepším univerzitám na Slovensku. V hodnotení fakúlt vysokých škôl v roku 2015 Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) patria popredné priečky našim fakultám. Podľa rankingu univerzít URAP 2015–2016 (University Ranking by Academic Performance) sa v databáze Web of Science (WoS) umiestnila na 2. mieste na Slovensku. V rámci hodnotenia RankPro 2015/2016 univerzít sa UPJŠ v Košiciach zaradila medzi top 500 svetových univerzít a umiestnila sa na celkovej 77. pozícii. Univerzita má vybudovanú vedeckú i vzdelávaciu infraštruktúru porovnateľnú so špičkovými pracoviskami v Európe. Pôsobia tu aj tri špičkové vedecké tímy – Kvantový magnetizmus a nanofyzika (QMAGNA) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, Tím výskumu bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie (Bioaktiv) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a Excelentný tím pre výskum aterosklerózy (EXTASY) na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vytvára priestor na aktívnu participáciu študentov na vedeckovýskumnej činnosti. Študenti majú možnosť prezentovať dosiahnuté výsledky na konferenciách v rámci fakúlt, ale aj na medzinárodných fórach.

Odpovedala prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach:

Naša univerzita je jediná vysoká škola pre veterinárske vzdelávanie a len jedna z dvoch poskytujúcich študijný program farmácia. Pripravujeme teda absolventov v regulovaných povolaniach a naše diplomy sú platné v celej Európskej únii. Ak k tomu prirátame mimoriadny úspech, ktorý sme dosiahli koncom roka 2016, keď sme po náročnom procese medzinárodného hodnotenia Európskym združením inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie získali status evalvovaná a akreditovaná škola, čo sa podarilo len 12 európskym vysokým školám z takmer stovky škôl, tak je zrejmé, že naši absolventi nemajú problém nájsť si uplatnenie, a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Naši absolventi majú dobré meno u zamestnávateľov na celom svete aj preto, že počas štúdia kladieme veľký dôraz na získanie praktických zručností. Nadštandardná spolupráca s praxou a okamžité reagovanie na jej potreby sa podieľajú na tom, že máme minimálne percento absolventov, ktorí sa po skončení školy nezamestnajú v odbore. Ich uplatnenie je veľmi široké, môžu pôsobiť v širokej sfére odvetví ako vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí sa ochranou zdravia zvierat podieľajú aj na ochrane zdravia ľudí. Naši študenti už počas štúdia majú možnosť zapojiť sa do vedeckovýskumnej i klinickej činnosti a majú možnosť časť štúdia absolvovať na našich partnerských vysokých školách v celej Európe. Všetky tieto prednosti k nám lákajú študentov z celého sveta študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku, čo poskytujeme už 25 rokov, čo našej univerzite dodáva aj internacionálny rozmer. V neposlednom rade by som chcela spomenúť, že nie je až tak veľa študijných programov, ktoré dokážu tak hlboko prepojiť záľubu s budúcou profesiou, ako je to v prípade študijných programov, ktoré ponúka naša univerzita.

Odpovedal Adrián Harčár, kancelár z rektorátu Technickej univerzity v Košiciach:

Univerzita prešla úspešne komplexným akreditačným procesom a patrí medzi popredné výskumné a vzdelávacie univerzity na Slovensku. Záujemcovia o štúdium majú možnosť zvoliť si zo širokého spektra bakalárskych študijných programov na niektorej z našich deviatich fakúlt. Vďaka úspešnosti v projektoch ponúka výborné materiálne podmienky na štúdium, novodobé informačné a komunikačné technológie, modernú prístrojovú a technickú infraštruktúru a v neposlednom rade aj veľmi dobré ubytovacie podmienky v študentských domovoch. Univerzita kladie veľký dôraz na zvyšovanie kvality vo všetkých jej činnostiach, najmä vo výskume a vzdelávaní. Technická univerzita v Košiciach je v rámci svetových ratingových agentúr hodnotená ako jedna z najlepších univerzít na Slovensku. Diplom získaný na našej vysokej škole má hodnotu nielen doma, ale aj v zahraničí, pričom časť štúdia možno absolvovať na partnerských univerzitách v Európe a vo svete.

Učitelia a pracovníci našej univerzity sú pripravení prostredníctvom svojich schopností a vedomostí pomáhať študentom rýchlo sa adaptovať v novom prostredí. Univerzita pre študentov ponúka široké spektrum kultúrnych a športových aktivít, ako aj  mnoho nezabudnuteľných chvíľ strávených v rámci atraktívnych podujatí počas vysokoškolského života. Študenti sú už v priebehu štúdia motivovaní k tvorivým aktivitám a každý môže využiť príležitosť a dotiahnuť nové nápady a myšlienky v univerzitnom Start-up centreIng.

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor, Technická univerzita vo Zvolene:

Univerzita je jedinečnou inštitúciou zameranou ťažiskovo na oblasti les – drevo – ekológia a environment – výrobná a environmentálna technika – obnoviteľné zdroje s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie. Sídli vo výnimočnej prírodnej scenérií hlavného mesta lesníctva. Na základe výsledkov komplexnej akreditácie patrí medzi 7 najlepších univerzít na Slovensku. V rámci výskumných projektov operačných programov EÚ bola na univerzite vybudovaná Hala vedecko-experimentálnych pracovísk, kde bolo vytvorené špičkové a unikátne integrované pracovisko pre 3D vizualizáciu, 3D tlač a 3D simuláciu, tzv. virtuálna jaskyňa. TU podporuje zlepšovanie jazykových kompetencií študentov vysielaním na zahraničné študijné mobility, praxe a stáže. Študenti majú navyše viaceré možnosti využívania študentských a mimoštudentských aktivít, ako sú: absolvovanie odborných a prevádzkových praxí v podnikoch, hlavné cvičenia v neďalekých terénoch, študenti so špecifickými potrebami majú k dispozícii špeciálnu miestnosť vybavenú počítačom, tlačiarňou a internetom, možnosť využiť služby unikátnej Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice a iné.

PhDr. Mária Mešťánková, PhD., odborný pracovník pre publicitu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave:

Fakulty našej univerzity ponúkajú akreditované študijné programy denného aj externého štúdia vo všetkých troch stupňoch štúdia, ako aj získanie práv habilitačného a inauguračného konania. Okrem toho univerzita poskytuje možnosť štúdia v anglickom jazyku atraktívnych študijných programov, resp. kurzov, ktoré sú ojedinelé na celom Slovensku.

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

Ponúkame štúdium v perspektívnych odboroch so skvelým uplatnením a dobrým platovým ohodnotením po skončení štúdia a spravidla rýchlym kariérnym postupom. Na každej fakulte máme aktuálne nové laboratóriá so špičkovými prístrojmi. Študenti a vedci na STU tak môžu bádať na svetovej úrovni v kľúčových vedeckých oblastiach ako nanotechnológie, informačné technológie a internet, biotechnológie a biomedicína, potravinárstvo, nové progresívne materiály, ale aj v oblasti stavebníctva, robotiky či automatizácie. Študentov zapájame do vedeckých a výskumných projektov, riešia zadania v spolupráci s praxou. Ponúkame skutočný vysokoškolský život v hlavnom meste, možnosť využiť univerzitné športoviská ako plavárne, atletické dráhy, tenisové kurzy či fitnescentrá. V neposlednom rade je na STU najlepší ekosystém pre podporu startupov na Slovensku. V prípade, ak sa študenti rozhodnú podnikať a speňažiť svoje nápady, podporíme ich prostredníctvom Univerzitného technologického inkubátora. Ten pomohol pri štarte už viac ako 50 inovatívnym firmám. Začínala tu napr. firma podnikajúca v oblasti biometrie, ktorá získala cenu za top IT produkt 2016 (firma Innovatrics).

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysoké školy #Kam na vysokú školu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk