Prijímačky možno nahradiť národnou porovnávacou skúškou

, 02.02.2017 06:00
vysoká škola, študenti, scio testy
Ilustračné foto. Autor:

Národné porovnávacie skúšky (NPS) nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na desiatky fakúlt. Prinášajú zjednodušenie prijímacieho konania pre školy a viaceré výhody pre uchádzačov.

  • prihlásiť sa môžete na viacero termínov prijímačiek, prihlasujete sa on-line
  • najbližšie termíny: 3. február, 4. marec, 1. apríl, 19. apríl a 17. máj
  • prihlásiť sa môžu aj študenti so špecifickými požiadavkami (nevidomí a slabozrakí, nepočujúci a nedoslýchaví, študenti s pohybovým hendikepom, prípadne inak postihnutí). Podľa daného hendikepu je zadanie testu modifikované do takej podoby, aby s ním mohol študent pracovať podľa svojich potrieb. Takisto samotný priebeh skúšky je prispôsobený danému hendikepu študenta. Študenti so špecifickými nárokmi sa môžu prihlásiť na všetky termíny skúšok.

Testy

Všeobecné študijné predpoklady

Tento test je na Slovensku najčastejšie zaraďovaným testom. Je svojím spôsobom „nepríjemný“, pretože sa naň vlastne nedá naučiť a na každom termíne čakajú iné úlohy. Má štyri oddiely, ktoré majú preveriť schopnosti, ktoré by mal mať každý vysokoškolák: verbálny (25 min, 23 úloh), logický (30 min, 22 úloh), argumentačný (30 min, 22 úloh) a kvantitatívny (25 min, 23 úloh).

Ako test riešiť?

Pre úspešné riešenie nie je potrebné zodpovedať všetky otázky (test je zostavený tak, aby na priemerné skóre stačilo správne zodpovedanie približne 50 % otázok). Je však vhodné zvoliť správnu stratégiu. Myslite napríklad na spôsob bodovania odpovedí:

Za nesprávnu odpoveď sa časť bodu odráta (1/4 bodu za úlohy, v ktorých vyberáte z 5 odpovedí, 1/3 bodu pri výbere zo 4 možností). Správna je vždy jedna odpoveď, ak nezaškrtnete viac možností alebo žiadnu, nič sa nepripočíta ani neodčíta.

Riešiť môžete v ľubovoľnom poradí, ale len v rámci jedného oddielu. Riešte najprv jednoduché úlohy.

Základy spoločenských vied

Obsah skúšky vychádza z náplne stredoškolského predmetu základy spoločenských vied v rozsahu, v akom je vyučovaný na gymnáziu, ale odporúča sa pracovať aj s literatúrou a sledovať aktuálne informácie o politickom dianí v tlači. Na test máte 60 minút. Obsahuje tri časti: Spoločnosť a jedinec (úlohy zo psychológie, sociológie, z filozofie), Štát a právo (úlohy z odboru práva a politológie), Hospodárstvo a svet (úlohy z ekonómie, európskej integrácie a moderných dejín). Na stránkach spoločnosti Scio, ktorá testy prevádzkuje si môžete test vyskúšať. Scio vytvorilo aj skúšku z matematiky, ekonómie, biológie, chémie a z anglického a nemeckého jazyka.

Vyhodnocovanie testov

V teste dosiahnete určité skóre, ktoré sa prevedie na percentil. To je číslo, ktoré určuje poradie medzi ostatnými účastníkmi konkrétneho termínu. Ak ste z maxima 100 bodov napríklad získali len 30, pokojne môžete mať percentil 100, ak všetci ostatní získali v teste 29,75 a menej bodov. Každý oddiel je vyhodnotený samostatným percentilom, niektoré fakulty prihliadajú na tieto čiastkové výsledky, ale väčšina hlavne na celkový. Pri viacerých termínoch nie je možné kombinovať percentily z rôznych oddielov.

Koľko to stojí

Pri vypĺňaní prihlášky si vyberáte variant skúšky z troch možností: mini – 17 eur, skúška a stručné výsledky, štandard – 20 eur, skúška, a výsledky s individuálnou analýzou (šance na prijatie, porovnanie s ostatnými), pri jazykovej skúške certifikát a „semafor výsledkov“, čo sú riešenia a prístup k testu už v deň NPS, komplet – 28 eur: okrem toho, čo obsahuje štandard, je tu navyše SMS asistent (zasielanie SMS o skúške, prihláške a ďalších) a certifikát s výsledkom.

Niektoré fakulty poskytujú svojim uchádzačom jeden termín zadarmo vystavením poukazu (napríklad Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave), iné vám za podanú prihlášku vydajú poukaz na dvojicu skúšok (Farmaceutická fakulta UK v Bratislave).

Ako prebieha skúška

Miesto konania skúšky: Skúška začína tým, že sa najneskôr v čase začiatku dostavíte na miesto konania. Adresa budovy, v ktorej skúšku vykonáte, je uvedená v pozvánke. Budova sa otvára najneskôr 20 minút pred začiatkom. Vo vstupnej časti nájdete zoznamy účastníkov, z ktorých zistíte, v ktorej miestnosti vykonáte skúšku. Ak prídete neskoro, nájdete zamknutú budovu a nebudete sa môcť zúčastniť na skúške.

Kontrola totožnosti: Do učebne sa dostavia administrátori a začne sa vlastná skúška. Skontrolujú vašu totožnosť. Overte si preto, či je platný váš občiansky preukaz alebo pas. Pri kontrole dokladu bude skontrolovaná jeho platnosť, vaše rodné číslo, fotografia na doklade a budete požiadaní o podpis. Pokiaľ nebude administrátor schopný identifikovať vás podľa fotografie a podpisu, požiada vás ešte o ďalší preukaz. Pokiaľ nepredložíte platný občiansky preukaz alebo pas, bude vám umožnené skúšku vykonať, ale jej výsledky nemôžu byť použité pre potreby prijímacieho konania.

Začatie skúšky:

1. Po kontrole, či sú všetci účastníci skúšky na svojich miestach, rozdajú administrátori odpoveďové hárky.
2. Odpoveďové hárky sú pripravené a vytlačené menovite. Vždy skontrolujte, či ste dostali ten svoj a podpíšte ho.
3. Administrátori opäť zopakujú, ako bude skúška prebiehať a zodpovedajú prípadné otázky.
4. V ďalšom kroku nechajú účastníkov skontrolovať pečať na obálke so zadaním. Po kontrole je obálka rozpečatená a účastníkom sú rozdané zadania. Zadanie ponecháte ležať na lavici zatvorené až do chvíle, kým administrátori dajú pokyn: „Môžete začať pracovať.“ Potom až môžete zadanie otvoriť. Od tohto okamihu máte vymedzený čas na riešenie a administrátori nesmú odpovedať na žiadne otázky.
5. Pokiaľ v priebehu skúšky z akýchkoľvek dôvodov opustíte učebňu, musíte odovzdať svoj odpoveďový hárok a už sa nesmiete vrátiť. Výnimkou je potreba odísť na toaletu. V takom prípade musíte odovzdať odpoveďový hárok a mobilný telefón a za sprievodu administrátora môžete toaletu navštíviť. Čas na skúšku sa vám však nenastavuje.

Fotografovanie

Pred začatím skúšky navštívi učebňu náhradný administrátor alebo koordinátor, aby vyfotografoval alebo pomocou videokamery natočil rozsadenie účastníkov. Vytvorené budú iba celkové zábery. Fotografie či videozábery sú po skúškach archivované. Ako dôkazové materiály slúžia iba v prípade spochybnenia totožnosti účastníka skúšky alebo v prípade sporov týkajúcich sa totožnosti účastníka.

Ukončenie skúšky:

Pred koncom vás administrátor upozorní, že zostáva 5 minút do konca skúšky. Pokiaľ budete so všetkými úlohami hotoví skôr, môžete si prácu prekontrolovať. Opustiť učebňu bude možné až po úplnom skončení skúšky.

Na pokyn administrátora: „Prosím, ukončite prácu," odložte písacie potreby a čakajte, kým pozbierajú odpoveďové hárky. Administrátori ich potom vložia do obálky, ktorú zapečatia a dvaja z účastníkov skúšky potvrdia pečať svojimi podpismi. Rovnako tak od vás zoberú zadanie.

Po zozbieraní zadania a odpoveďových hárkov vyzve administrátor účastníkov na vyplnenie protokolu o priebehu skúšky. Vyplnenie nie je povinné, ale pokiaľ budete mať pripomienky k priebehu, využite túto príležitosť. Po skončení skúšok už nebude braný zreteľ na pripomienky k priebehu skúšky.

Prehľad fakúlt s národnou porovnávacou skúškou

Slovenské fakulty

Banská Bystrica:

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta Aj
Ekonomická fakulta VŠP / OSP
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov VŠP / OSP

Bratislava:

Univerzita Komenského: Farmaceutická fakulta VŠP / OSP, PV
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Aj
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky MAT
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky MAT
Slovenská technická univerzita: Fakulta architektúry VŠP / OSP
Fakulta informatiky a informačných technológií MAT, VŠP
Fakulta elektrotechniky a informatiky MAT, VŠP
Ekonomická univerzita: Národohospodárska fakulta VŠP / OSP, Aj / Nj
Obchodná fakulta VŠP / OSP, Aj / Nj
Fakulta hospodárskej informatiky VŠP / OSP, Aj / Nj
Fakulta podnikového manažmentu VŠP / OSP, Aj / Nj
Fakulta medzinárodných vzťahov VŠP / OSP, Aj / Nj
Fakulta aplikovaných jazykov VŠP / OSP, Aj, Nj
Podnikovohospo­dárska fakulta v Košiciach VŠP / OSP, Aj / Nj

Košice:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika: Prírodovedecká fakulta VŠP / OSP, MAT, BIO, CHE
Technická univerzita Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky MAT, VŠP
Ekonomická fakulta MAT, Aj / Nj Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Nitra:

Slovenská poľnohospodárska univerzita: Fakulta ekonomiky a manažmentu VŠP / OSP
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja VŠP / OSP
Univerzita Konštantína Filozofa: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva VŠP, Aj / Nj / Bio
Fakulta stredoeurópskych štúdií VŠP / OSP

Prešov:

Prešovská univerzita: Fakulta manažmentu VŠP / OSP
Fakulta zdravotníckych odborov VŠP
Fakulta humanitných a prírodných vied VŠP / OSP
Žilina: Žilinská univerzita: Fakulta riadenia a informatiky VŠP / OSP / MAT
Fakulta bezpečnostného inžinierstva VŠP / MAT

Zoznam českých vysokých škôl možno nájsť na stránke www.scio.sk

Zdroj: scio.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysoké školy #prijímačky #Kam na vysokú školu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk