Študenti si môžu požičať na štúdium od štátu

, 15.02.2017 07:00
vysoké školy, univerity, pôžička
Ilustračné foto. Autor:

Študenti, ktorí nemajú dostatok vlastných prostriedkov a nezískali štipendium, si môžu skúsiť požičať peniaze od štátu. Fond na podporu vzdelávania podporuje mladých ľudí jednoducho dostupnou a lacnou študentskou pôžičkou.

Fond na podporu vzdelávania je inštitúcia zákonom zriadená ako neštátny účelový fond, ktorý má za cieľ poskytovať študentom vysokých škôl a pedagogickým pracovníkom bezúčelové pôžičky s nízkymi poplatkami. Fond okrem pôžičiek pre študentov VŠ poskytuje aj pôžičky pre pedagogických pracovníkov.

Žiadateľ o pôžičku

O pôžičku pre študentov môže požiadať:

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program)
 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program). Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.
 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom v tejto kategórii nie je možné kombinovať pôžičky pre študentov a (pôžičky pre pedagógov

  Žiadosť o pôžičku bude môcť podať len žiadateľ, ktorý bude zapísaný do ročníka v akademickom roku 2017/2018.

Výška pôžičky

 • Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 eur.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je v akademickom roku 2016/2017 stanovená na 2 300 eur.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je v akademickom roku 2016/2017 stanovená na 4 500 eur.
 • Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2016/2017 je stanovená na 0,89% p.a.
 • Informačný výpočet výšky splátok, ako aj nákladov na pôžičku ponúka Kalkulačka pôžičky na webovej stránke www.fnpv.sk
 • Pôžičky nie sú účelovo viazané.

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

Žiadateľ predkladá žiadosť o pôžičku výlučne v listinnej podobe na tlačive vydanom FnPV.

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne do podateľne FnPV v pracovných dňoch v čase úradných hodín
 • poštou
 • kuriérskou službou

Adresa: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 81103 Bratislava 1

Každý žiadateľ zasiela žiadosť o pôžičku na adresu FnPV samostatne. Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej fyzického doručenia v písomnej forme na adresu FnPV.

Prílohy k žiadosti o pôžičku

Žiadateľ o pôžičku predkladá spolu so žiadosťou o pôžičku aj povinné prílohy a nepovinné prílohy. Žiadosť o pôžičku spolu s jednotlivými prílohami a čestným vyhlásením (tvorí súčasť žiadosti o pôžičku) dokladujú aj splnenie podmienok prednostného poskytnutia pôžičky stanovené v § 10 a 11 zákona o FnPV. Niektoré povinné prílohy a nepovinné prílohy môže nahradiť potvrdenie vysokej školy priamo na tlačive žiadosti o pôžičku.

Žiadatelia o pôžičku študujúci na zahraničných vysokých školách predkladajú ako povinnú prílohu rozhodnutie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o tom, že štúdium na zahraničnej vysokej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia (rovnocenné) na vysokej škole v Slovenskej republike.

Ministerstvo školstva uvádza na svojom webovom sídle www.minedu.sk zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí. Tento zoznam má platnosť vyššie uvedeného rozhodnutia o rovnocennosti štúdia, preto nie je potrebné rovnocennosť štúdia na účel pôžičky v žiadosti o pôžičku preukazovať.

Študentom študujúcim v zahraničí sa odporúča, aby podávali žiadosti o pôžičku až po zverejnení uvedeného zoznamu na stránke ministerstva.

Rozhodnutie ministerstva, že štúdium žiadateľa o pôžičku poskytované vzdelávacou ustanovizňou je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu v Slovenskej republike vydané na základe individuálnej žiadosti podanej Stredisku na uznávanie dokladov musia predložiť len žiadatelia študujúci na vysokých školách v zahraničí, ktoré v zozname platnom pre akademický rok 2017/2108 uvedené nnebudú. Presný postup, ako získať takéto rozhodnutie pre študentov študujúcich na zahraničnej vysokej škole, nájdete na webovom sídle ministerstva.

Na čo si dať pozor

Na základe analýzy predkladaných žiadostí o pôžičku, najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky a chyby v predložených žiadostiach o pôžičku sú:

 • nevyplnenie zákonných požiadaviek na žiadosti o pôžičku (dátum narodenia, miesto narodenia a podobne.)
 • nevyplnenie povinných polí žiadosti o pôžičku (požadovaná doba splatnosti, výška žiadanej pôžičky resp. nesprávne uvedená výška žiadanej pôžičky, ročník a forma štúdia, zápis do ročníka, ukončenie štúdia a pod.)
 • nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (predloženie iba prvej strany)
 • nepredloženie príloh v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadosti o pôžičku (najmä nepredkladanie kópií rodných listov súrodencov, ak žiadateľ pochádza zo štyroch a viac detí)
 • upravovanie a dopĺňanie formuláru žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa, resp. študijného oddelenia
 • skorší dátum potvrdenia žiadosti na študijnom oddelení ako dátum reálneho zápisu

V prípade, ak sa zistí, že predložená žiadosť o pôžičku nespĺňa požadované podmienky, resp. obsahuje chyby (napr. aj vyššie uvedené), môže ju študent predložiť opätovne so sprievodným listom, ktorým stiahne pôvodnú žiadosť a nahradí ju novou. V prípade, ak predloží viac žiadostí o pôžičku, posudzovaná bude žiadosť o pôžičku doručená ako posledná.

Oznámenie o schválení/ neschválení žiadosti

FnPV rozhodne o schválení, resp. neschválení žiadosti o pôžičku do 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie žiadosti o pôžičku. Zároveň FnPV zverejní na webovom sídle v sekcii Schválené pôžičky zoznam schválených žiadostí o pôžičku a menný zoznam osôb, ktorým fond pôžičku neposkytol.

Žiadateľovi o pôžičku, ktorému bola za základe predloženej žiadosti o pôžičku táto schválená, FnPV zašle doporučenou zásielkou návrh zmluvy o pôžičke v 2 rovnopisoch a vyzve ho, aby jeden podpísaný rovnopis zaslal späť do fondu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o pôžičke. Ak žiadateľom podpísaná zmluva o pôžičke nebude doručená späť do fondu do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o pôžičke žiadateľovi, bude FnPV považovať zmluvu za neplatnú.

Vzhľadom na 30 dňovú zákonnú lehotu na doručenie dlžníkom a ručiteľom podpísanej zmluvy o pôžičke aj so všetkými povinnými prílohami späť do FnPV, odporúčame žiadateľom najmä na zahraničných vysokých školách splnomocniť oprávnenú osobu na podpis zmluvy o pôžičke v ich mene.

Na poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.

Zdroj: Fond na podporu vzdelávania

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysoké školy #štúdium #študentská pôžička #Kam na vysokú školu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk