Na štúdium si možno požičať od bánk aj od štátu

, 03.10.2017 13:00
študentky, dievčatá, kníhkupectvo, knižnica, knihy
Ilustračné foto. Autor:

Štúdium na vysokej škole nie je lacná záležitosť. Ak študentom nestačia peniaze od rodičov a nestíhajú brigádovať, môžu sa obrátiť na banku, pôžičky poskytuje aj štát. Niektorí študenti majú nárok aj na štipendium.

Úvery, ktorými možno financovať štúdium, spadajú do kategórie spotrebných úverov a poskytujú ich komerčné banky. Podmienky na získanie sú v každej finančnej inštitúcii podobné, líšiť sa môžu úroky. Študent, prípadne ak je žiadateľ rodič, si teda musí porovnať, aké podmienky, prípadne iné výhody úveru v rôznych bankách mu vyhovujú najviac.

Pre poskytnutie úveru je potrebné na začiatku vyplniť žiadosť. V niektorých bankách pri úvere pre študenta vyžadujú uviesť aj spoludlžníka s akceptovateľným príjmom. V praxi je takýmto spoludlžníkom najčastejšie rodič študenta. Väčšinou ide o bezúčelový úver, preto študent nepotrebuje dokladovať, na čo boli poskytnuté finančné prostriedky použité. "Slovenská sporiteľňa ponúka študentom denného štúdia a interným doktorandom vo veku od 18 do 26 rokov zvýhodnený Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov, ktorý poskytujeme všetkým študentom bez ohľadu na to, v akej krajine študujú.

Snažíme sa tak pomôcť vysokoškolákom s financovaním štúdia, nákladov na študijné pobyty a kurzy doma aj v zahraničí či s úhradou nečakaných výdavkov," hovorí Marta Cesnaková zo Slovenskej sporiteľne. „V prípade záujmu má žiadateľ možnosť získať štandardný bezúčelový úver. Ak nemá žiadateľ bankou akceptovateľný príjem, je potrebné, aby pristúpil do úveru aj spoludlžník s akceptovateľným príjmom. Schvaľovací proces je u každého klienta individuálny,“ vysvetľuje Zuzana Žiaranová z Tatra banky.

Peniaze študentom za určitých podmienok požičia aj štát prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania. Ten poskytuje úvery študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia a medzi žiadateľov v tomto školskom roku prerozdelí 2 700 000 eur. Minimálna výška pôžičky je 500 eur, študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia môžu požiadať až o 4 500 eur.

Možnosťou, ako získať peniaze, je aj sociálne štipendium. Priznávajú ho jednotlivé vysoké školy v Slovenskej republike svojim študentom na základe zákona o vysokých školách a podľa vyhlášky rezortu školstva o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl. To môže byť poskytnuté študentovi verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa.

Konkrétna výška sociálneho štipendia závisí od spoločne posudzovaných osôb a ich celkového príjmu. Konkrétnu situáciu je možné konzultovať na vysokej škole/fakulte. Na výšku sociálneho štipendium vplýva aj skutočnosť, či študent študuje viac ako 30 km od miesta trvalého pobytu.

Študentom požičia aj štát

študenti, ktorí nemajú dostatok vlastných prostriedkov a nezískali štipendium, si môžu skúsiť požičať peniaze od štátu. Fond na podporu vzdelávania podporuje mladých ľudí jednoducho dostupnou a lacnou študentskou pôžičkou. Fond na podporu vzdelávania je inštitúcia zriadená zákonom ako neštátny účelový fond, ktorý má za cieľ poskytovať študentom vysokých škôl a pedagogickým pracovníkom bezúčelové pôžičky s nízkymi poplatkami. Fond okrem pôžičiek pre študentov VŠ poskytuje aj pôžičky pre pedagogických pracovníkov.

Na poskytovanie pôžičiek pre študentov v akademickom roku 2017/2018 sú v rozpočte fondu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 700 000 eur. Celkový objem finančných prostriedkov bude rozdelený medzi jednotlivé termíny na doručovanie žiadostí o pôžičku takto:

Objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 15. septembra 2017 je určený vo výške 900 000 eur

Objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 31. októbra 2017 je určený vo výške 1 800 000 eur

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Žiadateľ o pôžičku

O pôžičku pre študentov môže požiadať:

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program)
 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program). Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike
 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom v tejto kategórii nie je možné kombinovať pôžičky pre študentov a pôžičky pre pedagógov

Žiadosť o pôžičku bude môcť podať len žiadateľ, ktorý bude zapísaný do ročníka v akademickom roku 2017/2018.

Výška pôžičky

 • Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 eur.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 2 300 eur.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 4 500 eur.
 • Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2017/2018 je stanovená na 3 %.
 • Informačný výpočet výšky splátok, ako aj nákladov na pôžičku ponúka Kalkulačka pôžičky na webovej stránke www.fnpv.sk
 • Pôžičky nie sú účelovo viazané.

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

V súlade so zákonom o fonde je možné žiadosti o pôžičku doručiť do jedného z nasledujúcich termínov: 15. september alebo 31. október 2017. Rada fondu posudzuje žiadosti doručené v rámci oboch termínov samostatne. Ak pri posudzovaní žiadosti doručenej do 15. septembra nedôjde k schváleniu pôžičky z dôvodu nedostatku prostriedkov, žiadosť bude posudzovaná so žiadosťami doručenými do 31. októbra. Žiadosť sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa pôžička poskytuje. Žiadateľ predkladá žiadosť o pôžičku (v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku) výlučne v listinnej podobe na tlačive vydanom fondom.

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z týchto spôsobov:

Osobne do podateľne FnPV v pracovných dňoch v čase úradných hodín, poštou, kuriérskou službou na adresu: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava 1.

Každý žiadateľ zasiela žiadosť o pôžičku na adresu FnPV samostatne. Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej fyzického doručenia v písomnej forme na adresu FnPV.

Prílohy k žiadosti o pôžičku

Žiadateľ o pôžičku predkladá spolu so žiadosťou o pôžičku aj povinné prílohy a nepovinné prílohy. Žiadosť spolu s jednotlivými prílohami a čestným vyhlásením (tvorí súčasť žiadosti o pôžičku) dokladujú aj splnenie podmienok prednostného poskytnutia pôžičky stanovené v § 10 a 11 zákona o FnPV. Niektoré povinné a nepovinné prílohy môže nahradiť potvrdenie vysokej školy priamo na tlačive žiadosti o pôžičku.

Žiadatelia o pôžičku študujúci na zahraničných vysokých školách predkladajú ako povinnú prílohu rozhodnutie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o tom, že štúdium na zahraničnej vysokej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia (rovnocenné) na vysokej škole v Slovenskej republike.

Ministerstvo školstva uvádza na svojom webovom sídle www.minedu.sk zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a vo Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí. Tento zoznam má platnosť už uvedeného rozhodnutia o rovnocennosti štúdia, preto nie je potrebné rovnocennosť štúdia na účel pôžičky v žiadosti o pôžičku preukazovať.

Študentom študujúcim v zahraničí sa odporúča, aby podávali žiadosti o pôžičku až po zverejnení uvedeného zoznamu na stránke ministerstva.

Rozhodnutie ministerstva, že štúdium žiadateľa o pôžičku poskytované vzdelávacou ustanovizňou je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu v Slovenskej republike, vydané na základe individuálnej žiadosti podanej Stredisku na uznávanie dokladov, musia predložiť len žiadatelia študujúci na vysokých školách v zahraničí, ktoré v zozname platnom na akademický rok 2017/2108 uvedené nebudú. Presný postup, ako získať takéto rozhodnutie pre študentov študujúcich na zahraničnej vysokej škole, nájdete na webovom sídle ministerstva.

Na čo si dať pozor

Na základe analýzy predkladaných žiadostí o pôžičku najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky a chyby v predložených žiadostiach o pôžičku sú:

 • Nevyplnenie zákonných požiadaviek na žiadosti o pôžičku (dátum narodenia, miesto narodenia a podobne)
 • Nevyplnenie povinných polí žiadosti o pôžičku (požadovaná doba splatnosti, výška žiadanej pôžičky, resp. nesprávne uvedená výška žiadanej pôžičky, ročník a forma štúdia, zápis do ročníka, skončenie štúdia a pod.
 • Nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (predloženie iba prvej strany)
 • Nepredloženie príloh v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadosti o pôžičku (najmä nepredkladanie kópií rodných listov súrodencov, ak žiadateľ pochádza zo štyroch a viac detí)
 • Upravovanie a dopĺňanie formulára žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa, resp. študijného oddelenia
 • Skorší dátum potvrdenia žiadosti na študijnom oddelení ako dátum reálneho zápisu.

V prípade, ak sa zistí, že predložená žiadosť o pôžičku nespĺňa požadované podmienky, resp. obsahuje chyby (napr. aj už uvedené), môže ju študent predložiť opätovne so sprievodným listom, ktorým stiahne pôvodnú žiadosť a nahradí ju novou. V prípade, ak predloží viac žiadostí o pôžičku, posudzovaná bude žiadosť o pôžičku doručená ako posledná.

Oznámenie o schválení/nes­chválení žiadosti

FnPV rozhodne o schválení, resp. neschválení žiadosti o pôžičku do 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie žiadosti o pôžičku. Zároveň FnPV zverejní na webovom sídle v sekcii Schválené pôžičky zoznam schválených žiadostí o pôžičku a menný zoznam osôb, ktorým fond pôžičku neposkytol.

Žiadateľovi o pôžičku, ktorému bola za základe predloženej žiadosti o pôžičku schválená, FnPV zašle doporučenou zásielkou návrh zmluvy o pôžičke vo dvoch rovnopisoch a vyzve ho, aby jeden podpísaný rovnopis zaslal späť do fondu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o pôžičke. Ak žiadateľom podpísaná zmluva o pôžičke nebude doručená späť do fondu do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o pôžičke žiadateľovi, bude FnPV považovať zmluvu za neplatnú.

Vzhľadom na 30-dňovú zákonnú lehotu na doručenie dlžníkom a ručiteľom podpísanej zmluvy o pôžičke aj so všetkými povinnými prílohami späť do FnPV, odporúčame žiadateľom najmä na zahraničných vysokých školách splnomocniť oprávnenú osobu na podpis zmluvy o pôžičke v ich mene.

Na poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.

Zdroj: Fond na podporu vzdelávania

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysoká škola #štúdium #študentská pôžička #študenstké úvery
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk