Ako si požičať na štúdium od štátu

, 06.09.2018 06:00
ženy, pôžička,
Fond na podporu vzdelávania poskytuje pôžičky nielen študentom vysokých škôl, ale aj pedagogickým zamestnancom či odborným zamestnancom škôl. Autor:

Štúdium na vysokej škole možno sčasti financovať aj pôžičkou od štátu cez Fond na podporu vzdelávania. Na poskytovanie pôžičiek pre študentov v akademickom roku 2018/2019 sú v rozpočte fondu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 4 000 000 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov bude rozdelený medzi jednotlivé termíny na doručovanie žiadostí o pôžičku takto:

 • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 15. septembra 2018 je určený vo výške 1 000 000 eur
 • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 31. októbra 2018 je určený vo výške 3 000 000 eur

Žiadateľ o pôžičku

O pôžičku pre študentov môže požiadať:

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program)
 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program)
 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom nie je možné kombinovať pôžičky podľa pôžičky pre študentov a pôžičky pre pedagógov
 • Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia ministerstva školstva svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.
 • Žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v akademickom roku 2018/2019.

Parametre pôžičky

 • Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 eur.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 2 500 eur.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 5 000 eur.
 • Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2018/2019 je stanovená na 3 % p.a.
 • Pôžičky nie sú účelovo viazané.

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

Žiadosti o pôžičku je možné doručiť do jedného z nasledujúcich termínov:

 • 15. septembra 2018 alebo do 31. októbra 2018.
 • Rada fondu posudzuje žiadosti doručené v rámci oboch termínov samostatne. Ak pri posudzovaní žiadosti doručenej do 15. septembra nedôjde k schváleniu pôžičky z dôvodu nedostatku prostriedkov, žiadosť bude posudzovaná so žiadosťami doručenými do 31. októbra. Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa pôžička poskytuje. Žiadateľ predkladá žiadosť o pôžičku v slovenskom jazyku výlučne v listinnej podobe na tlačive vydanom fondom.

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov

 • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín
 • poštou
 • kuriérskou službou.
 • Adresa na doručovanie žiadosti o pôžičku: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 81103 Bratislava 1
 • Každý žiadateľ zasiela žiadosť o pôžičku na adresu fondu samostatne.
 • Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej fyzického doručenia v písomnej forme na adresu fondu uvedenú vyššie.

Prílohy k žiadosti o pôžičku

 • Žiadateľ o pôžičku predkladá spolu so žiadosťou o pôžičku povinné prílohy a prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa. Žiadosť o pôžičku spolu s jednotlivými prílohami a čestným vyhlásením (tvorí súčasť žiadosti o pôžičku) slúžia pre uplatnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa v prípade, že fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým žiadateľom, ktorí si podali žiadosť o pôžičku a spĺňajú podmienky podľa zákona o fonde.
Študenti I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia...
Študenti I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia si od štátu môžu požičať maximálne 2 500 eur. Autor: SHUTTERSTOCK
 • Niektoré prílohy môže nahradiť potvrdenie vysokej školy priamo na tlačive žiadosti o pôžičku.
 • Žiadatelia o pôžičku študujúci na zahraničných vysokých školách predkladajú ako povinnú prílohu rozhodnutie vydané rezortom školstva o tom, že štúdium na zahraničnej vysokej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia (je rovnocenné) na vysokej škole v Slovenskej republike.
 • Ministerstvo uvádza na svojom webovom sídle www.minedu.sk zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a vo Švajčiarsku na účely posúdenia štúdia v zahraničí. Tento zoznam má platnosť uvedeného rozhodnutia o rovnocennosti štúdia, preto študenti vysokých škôl uvedených v tomto zozname nemusia rozhodnutie o rovnocennosti štúdia predkladať.
 • Odporúčame študentom študujúcim v zahraničí, aby podávali žiadosti o pôžičku až po zverejnení uvedeného zoznamu na webovom sídle ministerstva.
 • Rozhodnutie ministerstva, že štúdium žiadateľa o pôžičku poskytované vzdelávacou ustanovizňou je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu v Slovenskej republike vydané na základe individuálnej žiadosti podanej Stredisku na uznávanie dokladov musia predložiť len žiadatelia študujúci na vysokých školách v zahraničí, ktoré v zozname na webovom sídle ministerstva platnom pre akademický rok 2018/2019 uvedené nie sú.
 • Presný postup, ako získať takéto rozhodnutie pre študentov študujúcich na zahraničnej vysokej škole, nájdete na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk.
 • Nepredloženie povinných príloh Oznamu bude znamenať vylúčenie žiadateľa o pôžičku z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o pôžičku.
 • Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov Fond na podporu vzdelávania upozorňuje študentov, že niektoré fakulty vypĺňajú v Žiadosti o pôžičku nesprávne časť 3 – bod týkajúci sa váženého študijného priemeru, napr. v percentách.
 • V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, vážený študijný priemer môže byť jedine v rozpätí hodnôt 1 – 4. Váženým študijným priemerom nie je percentuálne vyjadrenie úspešnosti štúdia napriek tomu, že to niektoré fakulty uvádzajú.
 • Pre tých z vás, ktorých sa táto skutočnosť týka, sme pripravili tabuľku pre výpočet VŠP, aby ste mohli doložiť splnenie kritéria na uprednostnenie – vážený študijný priemer známok za akademický rok 2017/2018.
 • Pre doloženie splnenia kritéria „vážený študijný priemer známok za akademický rok 2017/2018“ vyplňte tabuľku pre výpočet VŠP a predložte ju spolu so žiadosťou o pôžičku na adresu fondu. V prípade, ak ste už žiadosť o pôžičku zaslali, stačí, ak dodatočne zašlete fondu len predmetnú tabuľku.

Najčastejšie chyby v žiadostiach o pôžičku pre študentov

Na základe analýzy predkladaných žiadostí o pôžičku, najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky a chyby v predložených žiadostiach o pôžičku sú:

 • nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (najmä predloženie iba prvej strany)
 • nevyplnenie celej žiadosti o pôžičku (údaje vyžadované zákonom – najmä dátum narodenia a kontaktné údaje),
 • predloženie žiadateľom nepodpísanej žiadosti o pôžičku,
 • nevyplnenie povinných polí žiadosti o pôžičku (požadovaná doba splatnosti, výška žiadanej pôžičky, resp. nesprávne uvedená výška žiadanej pôžičky, ročník a forma štúdia, zápis do ročníka, ukončenie štúdia a pod.),
 • nepredloženie príloh v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadosti o pôžičku
 • upravovanie a dopĺňanie tlačiva žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa, resp. študijného oddelenia
 • skorší dátum potvrdenia žiadosti na študijnom oddelení ako dátum reálneho zápisu.
 • V prípade, ak ste zistili, že predložená žiadosť o pôžičku nespĺňa požadované podmienky, resp. obsahuje chyby (napr. aj vyššie uvedené), môžete ju predložiť opätovne so sprievodným listom, ktorým stiahnete pôvodnú žiadosť a nahradíte ju novou. V prípade, ak predložíte viac žiadostí o pôžičku v rámci jedného termínu, posudzovaná bude žiadosť o pôžičku doručená ako posledná.

Postup pri schvaľovaní pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 15. septembra 2018 alebo do 31. októbra 2018).

Proces schvaľovania pôžičiek pozostáva z týchto etáp:

 • posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek
 • stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v zákone o fonde a prednostných kritérií rady fondu
 • schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.
 • Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok. Pôžička sa neschvaľuje v správnom konaní.

Oznámenie o schválení/nes­chválení žiadosti o pôžičku

Fond zverejní na svojom webovom sídle v sekcii Schválené pôžičky do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu pôžičku neschválila.

Medzi najčastejšie chyby pri vyplňovaní...
Medzi najčastejšie chyby pri vyplňovaní žiadosti o študentskú pôžičku patrí aj zabudnutý podpis žiadateľa. Autor: SHUTTERSTOCK

Žiadateľovi, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené, fond zašle návrh zmluvy o pôžičke v dvoch rovnopisoch ako doporučenú zásielku a vyzve ho, aby návrh zmluvy o pôžičke podpísal a doručil fondu späť v lehote určenej fondom v sprievodnom liste k zmluve o pôžičke, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek.

Ak podpísaná zmluva o pôžičke nebude doručená späť v určenej lehote, platí, že k uzavretiu zmluvy o pôžičke nedošlo a pôžička nebude žiadateľovi poskytnutá.

Žiadateľom na zahraničných vysokých školách odporúčame splnomocniť oprávnenú osobu na podpis zmluvy o pôžičke v ich mene, aby predišli situácii, že takto podpísanú zmluvu o pôžičke vrátane všetkých príloh doručia po stanovenom termíne.

Informácia pre doktorandov k výberu správnej pôžičky

V súlade so zákonom o fonde majú študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia možnosť požiadať o pôžičku v dvoch formách:

 • ako pôžičku pre študentov
 • ako pôžičku pre pedagógov.

V prípade študentov III. stupňa VŠ nie je možné kombinovať pôžičky pre študentov a pôžičky pre pedagógov, vtedy, ak študent III. stupňa vysokoškolského štúdia aspoň raz získal pôžičku pre študentov počas III. stupňa vysokoškolského štúdia, nebude mu v budúcnosti počas III. stupňa vysokoškolského štúdia poskytnutá pôžička pre pedagógov a naopak.

Otázky a odpovede o študentskej pôžičke

Môže požiadať o študentskú pôžičku aj študent, ktorý má viac ako 26 rokov, ak má už jednu vysokú školu ukončenú?

Áno, o pôžičku môže požiadať študent vysokej školy bez ohľadu na vek alebo skutočnosť, či už má v minulosti ukončenú jednu alebo viacero vysokých škôl. Podmienkou je, aby žiadateľ bol študentom vysokej školy alebo fyzickou osobou, ktorej štúdium je podľa rozhodnutia rezortu školstva svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike (zoznam týchto zahraničných vysokých škôl je zverejnený aj na webovom sídle ministerstva). Žiadateľ o pôžičku zároveň musí byť občanom Slovenska alebo byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom.

Kedy bude pôžička vyplatená?

Termín vyplácania pôžičiek priamo súvisí s termínom na predkladanie žiadostí o pôžičku, ktorý je stanovený zákonom do 15. 9. a do 31. 10. kalendárneho roka, pričom nezávisí len od dĺžky schvaľovacieho procesu na strane fondu, ale aj od „rýchlosti“ úspešného žiadateľa pri vrátení podpísanej zmluvy o pôžičke. Pri využití maximálnych zákonom stanovených lehôt by mala byť pôžička vyplatená do asi 4 mesiacov od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku.

Záujmom fondu je čo najrýchlejšie vyplatenie pôžičiek. Z uvedeného dôvodu sú žiadosti o pôžičku predložené rade fondu na schválenie čo najskôr. Po schválení pôžičiek už ich vyplatenie nezávisí od fondu, ale od žiadateľa a rýchlosti vrátenia podpísanej zmluvy o pôžičke do fondu. Veríme, že pokiaľ budú úspešní žiadatelia o pôžičku promptní, môže byť veľká časť pôžičiek vyplatených najneskôr do 3 mesiacov od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, teda v prípade žiadostí o pôžičku doručovaných do 15. 9. najneskôr začiatkom decembra.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ministerstvo školstva #vysoké školy #študentská pôžička #Fond na podporu vzdelávania
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk