Povinnosti študenta voči poskytovateľovi úveru

, 07.09.2018 06:00
študenti, vysoká škola, štúdium
Ilustračné foto. Autor:

O finančnú pomoc s nákladmi spojenými so štúdiom môžu vysokoškoláci požiadať do 15. septembra štát. K akým povinnostiam sa podpísaním žiadosti o pôžičku zaväzujú?

Povinnosti dlžníka

dlžník je povinný oznámiť fondu zmenu štatútu študenta a zaslať príslušný doklad do 14 dní od vzniku danej skutočnosti, a to najmä v nasledovných prípadoch:

 • riadne skončenie vysokoškolského štúdia,
 • akékoľvek iné skončenie vysokoškolského štúdia (zanechanie štúdia, neskončenie štúdia v termíne, ktorý nepresahuje maximálnu prípustnú dĺžku štúdia – nadštandardnú dĺžku štúdia, vylúčenie zo štúdia a zrušenie študijného programu, ak dlžník nepokračuje v štúdiu iného študijného programu),
 • prerušenie štúdia,
 • prestup na inú fakultu alebo vysokú školu, ktorá sa nečlení na fakulty,
 • dlžník je povinný oznámiť fondu do 14 dní od vzniku danej skutočnosti zmenu osobných údajov (mena, priezviska, adresy trvalého pobytu) dlžníka alebo ručiteľa, zmenu korešpondenčnej adresy, emailovej adresy alebo iných údajov zabezpečujúcich styk s dlžníkom alebo ručiteľom. V prípade zmeny mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu odporúčame predložiť doklad preukazujúci danú skutočnosť
 • počas lehoty splatnosti splácať svoju pôžičku, pričom lehota splatnosti začína plynúť stratou štatútu študenta a uplynutím zákonných odkladov,
 • je povinný uhrádzať mesačné splátky pôžičky na bežný účet fondu uvedený v zmluve o pôžičke, a to vo výške a termínoch ich splatnosti, t. j. tak, aby boli pripísané na účet veriteľa najneskôr 25. dňa v kalendárnom mesiaci,
 • pri uhrádzaní splátok pôžičky musí uvádzať povinný údaj – variabilný symbol, ktorým je rodné číslo dlžníka.

Ručenie a poistenie

Pohľadávka fondu je zabezpečená súčasne dvomi spôsobmi:

 • jedným ručiteľom – fyzickou osobou
 • skupinovým poistením osôb: fond má uzavretú zmluvu o skupinovom poistení osôb s poisťovňou, ktorá sa týka poistenia dlžnej čiastky z titulu poskytnutých pôžičiek a vzťahuje sa na prípady smrti poberateľa pôžičky (dlžníka) a trvalých následkov úrazu. Dlžník má tak jednoduchým spôsobom zabezpečenú kvalitnú poistnú ochranu, bez nutnosti vyplnenia návrhu poistnej zmluvy a bez ocenenia individuálneho rizika. Vďaka poistnej ochrane pre zabezpečenie pôžičky postačuje jeden ručiteľ.

Ručiteľ a podmienky ručenia

Ručiteľ môže byť len fyzická osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá:

 • je občanom EÚ,
 • má trvalý pobyt v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • v čase podpisu zmluvy o pôžičke nie je staršia ako 62 rokov,
 • má príjmy z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a nie je v skúšobnej dobe alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (najmä pravidelný príjem zo závislej činnosti vykonávanej ručiteľom ako zamestnancom, pravidelný príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti ručiteľa a zároveň nemôže mať pozastavený alebo zrušený výkon podnikateľskej činnosti v čase podpísania zmluvy ručiteľom) a
 • na ručiteľa sa v čase preberania ručiteľského záväzku nevzťahuje žiadna z nižšie uvedených skutočností:
 • ručiteľ sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje:
 • ručiteľ vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby svojim veriteľom;
 • ručiteľ začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene svojho dlhu;
 • voči ručiteľovi bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na začatie iného podobného konania voči Ručiteľovi alebo jeho majetku;
 • voči ručiteľovi dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, predbežného správcu, núteného správcu, reštrukturali­začného správcu voči Ručiteľovi;
 • voči ručiteľovi bude podaný návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na iné podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia;
 • voči ručiteľovi nastane akákoľvek iná obdobná právna skutočnosť.

Ak má ručiteľ príjem zo závislej činnosti alebo iného pravidelného príjmu, preukazuje túto skutočnosť predložením:

 • potvrdenia zamestnávateľa o priemernej výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo príslušnej organizácie o priemernej výške iného pravidelného príjmu za posledné tri celé mesiace bezprostredne predchádzajúce doručeniu zmluvy fondu, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia podpísanej zmluvy fondu. Z potvrdenia musí vyplývať, že priemerný čistý mesačný príjem ručiteľa (príjem po odpočítaní zrážok poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, zrážok preddavku na daň z príjmov z poskytnutej odmeny a zrážok súm postihnutých výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom) za posledné tri celé mesiace bezprostredne predchádzajúce doručeniu zmluvy fondu je najmenej vo výške 400 eur, alebo
 • potvrdením daňového úradu o príjme ručiteľa na základe daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za posledné ukončené zdaňovacie obdobie, za ktoré ručiteľ podal daňové priznanie; fond akceptuje výlučne potvrdenie za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia alebo potvrdenie za predposledné zdaňovacie obdobie, ak ručiteľ predkladá potvrdenie daňového úradu pred uplynutím termínu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia (napr. do konca marca 2019 akceptuje fond aj potvrdenie za zdaňovacie obdobie 2017, ak ručiteľ ešte nepodal daňové priznanie za rok 2018. Od apríla 2019 akceptuje fond len potvrdenie za zdaňovacie obdobie 2018, ak ručiteľ nepožiadal o predĺženie termínu na podanie daňového priznania); z potvrdenia musí vyplývať, že suma čiastkových základov dane okrem čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti je najmenej vo výške 2 400 eur.

Potvrdenia o príjme ručiteľa sa predkladajú len v prípade schválených žiadostí o pôžičku, a to až spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysoké školy #študentská pôžička
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk