Oplatí sa vedieť o splácaní pôžičky

, 08.09.2018 06:00
študent, peniaze, štipendium
Ilustračné foto. Autor:

Dlžník je povinný splácať pôžičku v zmysle zmluvy o pôžičke po uplynutí zákonných odkladov tak, aby bola splátka pripísaná v prospech účtu fondu najneskôr do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Lehota splatnosti pôžičky (doba, počas ktorej je dlžník povinný pôžičku splácať) bude do zmluvy o pôžičke uvedená na základe požadovanej lehoty splatnosti zo strany žiadateľa o pôžičku tak, ako je uvedená v žiadosti o pôžičku.

Žiadateľ o pôžičku má možnosť zvoliť si na žiadosti o pôžičku lehotu splatnosti pôžičky, pričom minimálna lehota splatnosti je 5 rokov a maximálna lehota splatnosti je 10 rokov.

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov.

Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá.

Počas zákonného odkladu splátok lehota splatnosti študentovi I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia neplynie a pôžička sa neúročí.

V prípade študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia začína lehota splatnosti plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá, t. j. týmto mesiacom sa začína dlžníkovi povinnosť uhrádzať splátky pôžičky, pričom títo dlžníci nemajú nárok na odklad splátok.

Dlžník je oprávnený v jednotlivých mesiacoch splácať pôžičku aj splátkami, ktorých mesačná výška v úhrne presahuje výšku riadnych splátok, t. j. mimoriadnymi splátkami. Za mimoriadnu splátku sa považuje aj splátka, ktorou dlžník jednorazovo splatí celý zostatok dlhu (tzv. predčasné splatenie pôžičky). Ak bude dlžník v určitých mesiacoch splácať pôžičku mimoriadnymi splátkami, je povinný uhradiť fondu poplatok za mimoriadne splátky v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad. Raz ročne v mesiaci júl je dlžník oprávnený vykonať jednu mimoriadnu splátku bez povinnosti uhradiť fondu poplatok za mimoriadne splátky za predpokladu, že v tom čase je pôžička už splatná.

1. Zákonný odklad splátok

Na odklad splátok, počas ktorého lehota splatnosti neplynie, má nárok dlžník fondu:

 • z dôvodu štúdia:
 • ak je študentom študijného programu na vysokej škole v Slovenskej republike alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a neukončil vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v prvom stupni,
 • počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v druhom stupni, prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia,
 • z dôvodu nástupu na materskú dovolenku, ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi fondu, že je na materskej dovolenke,
 • z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku, ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi fondu,
 • že je na rodičovskej dovolenke alebo že po ukončení materskej dovolenky plynule (bez prerušenia) pokračuje v rodičovskej dovolenke.

2. Osobitný odklad splátok

Okrem zákonného odkladu splátok, počas ktorého neplynie lehota splatnosti a pôžička sa neúročí, môže dlžník požiadať aj o tzv. osobitný odklad splátok, počas ktorého sa pôžička úročí a dlžník je povinný uhrádzať iba úroky z istiny.

Osobitný odklad splátok môže dlžník (študent I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia) využiť v prípadoch, ak už nemá nárok na zákonný odklad, t. j. počas lehoty splatnosti pôžičky z nasledujúcich dôvodov:

 • nastúpi na materskú dovolenku,
 • nastúpi na rodičovskú dovolenku,
 • je evidovaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie.
 • osobitný odklad splátok bude povolený len v prípade, ak dlžník o to sám požiada a zároveň písomne oznámi a preukáže túto skutočnosť. Trvanie obdobia osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky nie je časovo obmedzené. Obdobie osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu nezamestnanosti je možné celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba úhrady len úrokov z istiny z dôvodu nezamestnanosti nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu splátok, t. j. o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza len úroky z istiny.

Osobitný odklad splátok sa udeľuje výlučne na základe dlžníkom predloženej písomnej žiadosti o odklad splátok, ktorej prílohu tvoria:

 • v prípade nástupu na materskú dovolenku prikladá potvrdenie Sociálnej poisťovne, zamestnávateľa alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku,
 • v prípade nástupu na rodičovskú dovolenku prikladá fotokópiu rodného listu dieťaťa a:
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo zamestnávateľa o nástupe na rodičovskú dovolenku alebo
 • doklad o priznaní rodičovského príspevku vystavený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • v prípade, že je dlžník nezamestnaný, prikladá doklad o zaradení do evidencie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysoká škola #študentská pôžička #študent
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk