Náhrada za prijímačky? Národné porovnávacie skúšky

, 06.02.2019 06:00
vs, muz, kniha, studium, scio, NPS
NPS vychádza z modelu, ktorý už desaťročia uplatňujú niektoré vysoké školy v zahraničí, napríklad v USA, vo Veľkej Británii či v Austrálii Autor:

Niekedy nie je potrebné, aby uchádzač o vysokoškolské štúdium absolvoval prijímacie skúšky. Na niektorých školách je už niekoľko rokov k dispozícii aj iná možnosť. Ide o tzv. Národné porovnávacie skúšky (NPS).

Je to projekt českej spoločnosti Scio, ktorý sa rýchlo rozšíril i na Slovensku. Čoraz viac fakúlt prijíma uchádzačov práve na základe týchto testov. Oproti „klasickým“ prijímačkám NPS zjednodušili prijímacie konanie pre vysoké školy a uchádzačom priniesli viaceré výhody. Národné porovnávacie skúšky sú písomné testy, ktoré môžu dopĺňať alebo celkom nahradiť prijímacie skúšky na vysokú školu.

V Českej republike tento systém funguje už od roku 2000, u nás sa začal používať pred 11 rokmi. Každý rok tieto skúšky absolvuje vyše 20-tisíc uchádzačov o štúdium z Česka a zo Slovenska.

Kde sa robia Národné porovnávacie skúšky

 • Univerzita Komenského v Bratislave

Farmaceutická fakulta, Filozofická fakulta, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta managementu

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta architektúry, Fakulta informatiky a informačných technológií, Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta aplikovaných jazykov, Podnikovohospo­dárska fakulta so sídlom v Košiciach

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta

 • Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ekonomická fakulta, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta manažmentu, Fakulta zdravotníckych odborov, Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta ekonomiky a manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štú­dií

 • Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Zdroj: Scio.sk

Výhody Národných porovnávacích skúšok

 • neplatí pravidlo „jeden pokus a dosť“, prihlásiť sa dá na viacero termínov prijímačiek, na fakulty potom spoločnosť Scio posiela automaticky najlepší výsledok, ten možno uplatniť na viacerých fakultách
 • prihlasovanie je on-line, pri registrácii si uchádzači sami vyberú miesto a dátum skúšok, ktoré im vyhovujú
 • na Slovensku možno absolvovať testy na 31 fakultách v šiestich mestách (Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Banská Bystrica, Žilina), v Českej republike v 15 mestách
 • pri príprave na NPS môžu pomôcť cvičné skúšky a on-line kurzy, ktorú sú však platené
Zdroj: Scio.sk

Typy testov

Všeobecné študijné predpoklady

Skúška testuje základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na vysokej škole. Nie je to vedomostný test – jeho cieľom nie je zistiť, koľko stredoškolského učiva ste si zapamätali. Test je variantom českého testu OSP (Obecné studijní předpoklady). Vyžadujú ho v rámci prijímacích skúšok vybrané slovenské fakulty a niekoľko českých fakúlt.

Základy spoločenských vied

Obsah skúšky vychádza z náplne stredoškolského predmetu základy spoločenských vied v rozsahu, v akom sa vyučuje na gymnáziu. Obsah testu vychádza z českých kritérií (vyžadujú ho české školy).

Matematika

Skúška zisťuje znalosti matematiky. Základom testu sú osnovy predmetu matematika pre gymnáziá.

Biológia

Skúška overuje znalosti biológie v rozsahu, v akom sa predmet vyučuje na gymnáziách.

Chémia

Skúška preveruje znalosti z chémie v rozsahu gymnaziálnych os­nov.

Anglický, nemecký a španielsky jazyk

Skúška overuje, aké má študent znalosti jazyka v rozsahu štúdia na strednej škole. Obsahuje gramatiku, čítanie aj počúvanie.

Zdroj: Scio.sk

Priebeh skúšky

Miesto konania skúšky

Budova sa otvára najneskôr 20 minút pred začiatkom skúšky. Vo vstupnej časti nájdete vyvesené zoznamy účastníkov, z ktorých zistíte, v ktorej miestnosti vykonáte skúšku. Do budovy nesmie vstúpiť nikto iný okrem účastníkov. Ak prídete neskoro, nájdete budovu zatvorenú a nebudete sa môcť zúčastniť na skúške.

Fotografovanie

Pred začatím skúšky navštívi učebňu náhradný administrátor alebo koordinátor, aby vyfotografoval alebo pomocou videokamery zaznamenal rozsadenie účastníkov v učebni. Fotografie či videozábery sa po skúškach uložia a archivujú. Ako dôkazový materiály slúžia iba v prípade spochybnenia totožnosti účastníka skúšky.

Skončenie skúšky

Administrátor na záver upozorní, že do konca skúšky zostáva päť minút. Opustiť učebňu možno až po úplnom skončení skúšky. Na pokyn administrátora: „Prosím, ukončite prácu,“ neodkladne odložte písacie potreby a v pokoji čakajte, kým administrátori pozbierajú odpoveďové hárky. Tí ich potom vložia do obálky, ktorú zapečatia a dvaja z účastníkov skúšky potvrdia pečať podpismi. Zadanie skúšky si účastníci môžu ponechať. Po zozbieraní odpoveďových hárkov vyzve administrátor účastníkov na vyplnenie protokolu o priebehu skúšky. Vyplnenie nie je povinné, ale pokiaľ budete mať pripomienky k priebehu, využite túto príležitosť. Po skončení skúšok sa totiž už na akékoľvek pripomienky k priebehu skúšky nebude prihliadať.

Zdroj: Scio.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Kam na vysokú školu #vysokoškolské štúdium #porovnávacie skúšky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS